Inmiddels is de slogan ‘Nederland Circulair in 2050’ welbekend. Een prachtig streven, maar zonder goed plan en bijbehorende actie ook niet meer dan dat. Wij zijn dan ook blij om te zien dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) haar plannen steeds verder concretiseert. Deze week leverden wij input voor de conceptversie van het Nationaal Programma Circulaire Economie.

Mei 2022 kondigde het ministerie van IenW aan in het najaar van 2022 het NPCE 2023-2030 naar de Tweede Kamer te sturen. In dit programma verduidelijkt het ministerie hoe de circulaire economie bijdraagt aan de doelstelling om in 2030 50% minder grondstoffen te gebruiken. Het NCPE is hiermee een concretisering van het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 en een vervolg op de Transitieagenda's en het Uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2020-2023.Geen losse schakels, maar een keten Het stemt ons optimistisch dat het ministerie IenW haar ambities in het NPCE nog een slag tastbaarder maakt. Voor ons is het niet voldoende als het blijft bij mooie woorden. We leveren dan ook graag pro-actief input.  In de conceptversie van het NPCE viel ons met name op dat de nadruk nog te vaak ligt op de ‘achterkant’ van de keten: het scheiden, inzamelen en verwerken van grondstoffen. De aandacht hiervoor de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat er flink is geïnnoveerd op afvalstoffenbeheer. We kunnen echter niet toveren: wanneer er slecht recyclebare producten op de markt verschijnen, blijven die ook aan het eind van de keten slecht recyclebaar.  Wij benadrukken dan ook het belang om de keten als één geheel te zien. Het gaat niet om het optimaliseren van de schakels, het gaat om het optimalisering van de keten in zijn geheel. Door enerzijds producten en verpakkingen zo te ontwerpen dat ze beter te recyclen zijn en anderzijds meer en beter het afval te scheiden, ontstaat een hogere kwaliteit van de verschillende afvalstromen. Dit leidt tot het langer gebruiken van materialen en grondstoffen, een hoogwaardige recycling en minder restafval. Zo voorkomen we met de gehele keten dat we onnodig waardevolle grondstoffen in het afval verbranden of storten. We blijven met grote regelmaat in gesprek met het ministerie en leveren actief input op haar plannen. Zo zorgen wij ervoor dat de energie, kennis en expertise van onze leden maximaal bijdragen om de circulaire economie vorm te geven.