Vanaf januari 2022 geldt er producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor matrassen. De overeenkomst inhoudende de afvalbeheerbijdrage voor matrassen die hieraan ten grondslag ligt, is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat algemeen verbindend verklaard (AVV). Dat betekent dat producenten zich inzetten voor maximale inzameling en recycling van matrassen. Het betekent ook dat waar matrassen worden ingezameld door de gemeentelijke inzamelaars, zij hiervoor vergoed worden.

Om dit te organiseren, moet een goed systeem worden opgezet. Dat is gezien de zeer korte doorlooptijd tussen het verbindend verklaren door de Rijksoverheid (20 december 2021) en de ingangsdatum (1 januari 2022) nog niet geheel gereed. Daarom werken branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie CBM als uitvoeringorganisatie voor de stichting Matras Recycling Nederland (MRN) én de branchevereniging van gemeentelijke inzamelaars NVRD de komende maanden nauw samen om het systeem verder vorm te geven.

Het aspect monitoring en evaluatie is geen onderdeel geworden van de AVV voor matrassen. Aangezien MRN en de NVRD dit aspect wel van groot belang vinden, sluiten deze partijen hierover een convenant. Daarin verbinden partijen zich in januari 2023 samen zowel de monitoring op de relevante kengetallen als de operationele samenwerking te evalueren. Zowel voor de NVRD en MRN is het van belang om een jaar nadat de UPV in werking is getreden de wijze van inzamelen, de wijze van vergoeden en de wijze van meten te evalueren, om tijdig en gezamenlijk de werkwijze te verbeteren en recht te doen aan de ambitieuze doelstellingen van de initiatiefnemers van de UPV. De gewenste monitoring geeft inzicht in het aantal matrassen dat is ingezameld ten opzichte van hetgeen is verkocht, in hoeveel matrassen droog en nat zijn ingezameld, en in het aantal matrassen dat is gerecycled.

Op 18 januari 2022 organiseert MRN samen met onder meer de NVRD een webinar voor gemeenten en gemeentelijke inzamelaars om de nieuwe UPV toe te lichten. Nu de UPV voor matrassen algemeen verbindend verklaard is, moeten alle matrasproducenten per 1 januari 2022 een afvalbeheerbijdrage gaan betalen voor matrassen die zij op de Nederlandse markt brengen. Gemeenten ontvangen voor de matrassen die zij inzamelen en aanbieden bij gecertificeerde matrasrecyclers een vergoeding voor recyclingkosten (huur container, transport en tarief recycler). Deze vergoeding start bij 15% van de kosten en loopt op naar 100% in 2028. Tijdens het seminar wordt stilgestaan bij de wijze waarop aanspraak gemaakt kan worden op die vergoeding en welke informatie daarvoor bij MRN aangeleverd moet worden. Gemeenten en inzamelaars hebben recent een brief ontvangen over de introductie van de stichting Matras Recycling Nederland en ook de uitnodiging voor het webinar op 18 januari 2022.