Daarom heeft de NVRD een brief gestuurd aan het Ministerie om de belangrijkste uitgangspunten waaraan bij de nieuwe invulling van producentenverantwoordelijkheid voor AEEA zou moeten worden voldoen:

  • De huidige inzamelstructuur waar inwoners bekend mee zijn moet gecontinueerd kunnen worden en geldt als minimum vertrekpunt voor nieuwe afspraken;
  • De financiële en organisatorische verantwoordelijkheid voor AEEA ligt in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij de producenten waarbij het belangrijk is dat er ruimte is voor een verschillende invulling van taken in de AEEA-keten;
  • Gemeenten en hun publieke bedrijven blijven keuzevrijheid hebben bij de keuze van de rol en de samenwerkingspartners die zij kiezen bij de inzameling, sortering en/of demontage van AEEA;
  • De inzamelstructuur voor AEEA sluit zoveel mogelijk aan bij de totale inzamelstructuur en het VANG-beleid van gemeenten;
  • Huidige afspraken met (regionale) partners op het gebied van sociale werkgelegenheid, educatieprogramma’s en samenwerkingsinitiatieven met detaillisten blijven mogelijk;
  • De continuïteit van de financiering van huidige projecten (met bestaande contractpartners) wordt zoveel mogelijk gewaarborgd; 
  • Gemeenten hebben, in samenwerking met producenten, verschillende keuzemogelijkheden om invulling te geven aan de inzameling op de milieustraat, activiteiten op het sorteer- en demontagcentrum, educatieve projecten, milieuvriendelijke inzameling bij retail, samenwerking met kringloopbedrijven en repair cafés waarbij ook de inzet van sociale werkgelegenheid tot de mogelijkheden behoort;
  • De inzameling en verwerking van afgedankt AEEA vindt waar mogelijk op een zo hoog mogelijke trede van de R-ladder plaats en initiatieven daartoe worden ondersteund;
  • Communicatie aan inwoners en educatieprogramma’s worden in gezamenlijkheid met de verschillende ketenpartners opgepakt waarbij wordt aangesloten bij de gemeentelijke en/of regionale aanpak. 

Om deze uitgangspunten te borgen heeft de NVRD aan het Ministerie, de Stichting OPEN en Weee Nederland aangegeven nauw betrokken te willen zijn bij en mee te willen denken over de mogelijke aanpassingen in de inzamel en verwerkingsstructuur van AEEA. Dit zal onder andere gebeuren in al bestaande en toekomstige overlegstructuren. Hierop is positief gereageerd.