Op 1 januari 2016 trad de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (Wet Vpb) in werking. Deze wet zorgt ervoor dat overheidsondernemingen niet langer in beginsel onbelast zijn voor de vennootschapsbelasting (Vpb), maar op basis van de reguliere regels in de Vpb worden betrokken. Voor leden van de NVRD dreigde daarmee niet alleen een lastenverzwaring, maar ook een enorme administratieve rompslomp. Om dit te voorkomen is de NVRD met een werkgroep van deskundige leden en met ondersteuning van PWC en Deloitte aan de slag gegaan. Uitgebreid overleg tussen de NVRD en de Belastingdienst heeft geleid tot een branchekader. De afspraken zorgen er niet alleen voor dat de lastenverzwaring tot een minimum wordt beperkt. Er hoeft ook geen berekening te worden gemaakt voor de afvalstromen met waarde doordat wordt uitgegaan van een winst van 1% en individuele gemeenten kunnen de afspraken met de belastingdienst laten maken door hun samenwerkingsverband.Vennootschapsbelasting en inzameling van afvalVanaf het moment van inwerkingtreding van de Wet Vpb, heeft de NVRD in overleg met de Belastingdienst gewerkt aan een branchekader. Dat overleg werd bemoeilijkt doordat de Belastingdienst en de NVRD het begrip inzamelen verschillend uitleggen. De NVRD heeft zich op het standpunt gesteld dat onder inzamelen ook het zich ontdoen van afvalstromen met waarde valt. De Belastingdienst is van mening dat bij het zich ontdoen van afvalstromen met waarde sprake is van een beperkte handelsfase. De NVRD heeft haar uitleg van het begrip inzameling voorgelegd aan het ministerie van Financiën. Het ministerie van Financiën is na heroverweging van hetgeen in de parlementaire behandeling is opgenomen niet tot een andersluidende uitleg van het begrip ‘inzameling’ gekomen.

Van principiële discussie naar werkbare oplossingOm ondanks het verschil van mening over het inzamelbegrip tot werkbare afspraken te kunnen komen, is besloten de principiële discussie over inzameling te laten rusten en te werken aan een praktische oplossing. Deze oplossing bestaat in het maken van een ‘knip’ tussen inzamelen en het zich ontdoen van afvalstromen met waarde. In het geval van inzamelen hoeft geen vennootschapsbelasting te worden betaald. Over de bijdrage van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen is in de individuele vaststellingsovereenkomsten die de leden van de NVRD met de Belastingdienst kunnen sluiten (waarover hieronder meer) bepaald hoe daarmee wordt omgegaan. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Evelien Mertens (mertens@nvrd.nl  / 0650849991).

Met het zich ontdoen van afvalstromen met waarde bevindt men zich in een beperkte handelsfase waaraan een zekere waarde toegekend dient te worden. Het toekennen van een waarde is alleen zeer lastig en zou veel werk met zich meebrengen (een allocatie van zowel de opbrengsten – deel van de afvalstoffenheffing – alsook van de kosten – deel van de inzamelkosten). Om dit te ondervangen is een benchmark opgesteld. Op basis hiervan is de werkbare oplossing gevonden om de winst over de handelsfase te berekenen als 1% van de omzet over de stromen met positieve waarde. Over dit bedrag moet vervolgens 20 of 25% belasting worden betaald. Hiermee is de lastenverzwaring zeer beperkt. Aangezien de verkoopprijs van afvalstromen met een waarde op papier beschikbaar is, hoeft omtrent de hoogte van die omzet geen discussie te bestaan.

Naast de afspraak omtrent de hoogte van winst, behelst de afspraak dat de vennootschapsbelasting zoveel mogelijk geheven wordt bij samenwerkingsverbanden, zodat gemeenten die deelnemen aan samenwerkingsverbanden in beginsel niet vanwege dit dossier Vpb-plichtig worden. Op de site van de NVRD treft u onder het kopje ‘Actuele stand van zaken en ontwikkelingen’ in het dossier Vennootschapsbelasting een overzicht aan van de uitgangspunten op basis waarvan aangesloten kan worden bij het samenwerkingsverband.

CommunicatieHet branchekader is neergelegd in een nieuwsflits op de website van de Belastingdienst. De nieuwsflits is gemaakt voor gemeenten die deelnemen aan een samenwerkingsverband waarvan de winst wordt geheven. In dat geval hoeft de desbetreffende gemeente niet persé zelf een vaststellingsovereenkomst te sluiten en volstaat de nieuwsflits. Naast de nieuwsflits zijn voor alle entiteiten in de achterban van de NVRD vaststellingsovereenkomsten opgesteld waarin de oplossing voor de vennootschapsbelasting is neergelegd. Er zijn vaststellingsovereenkomsten voor:

–      de overheids-NV en BV;

-      de gemeenschappelijke regeling op basis van delegatie;

-      de gemeenschappelijke regeling op basis van mandaat;

-      de gemeente die zelf gerechtigd is tot de positieve opbrengst van afvalstromen met waarde.

 

De voordelen op een rijDe praktische afspraak heeft voor de leden van de NVRD een aantal belangrijke voordelen.

  • er hoeven er geen lastige berekeningen gemaakt te worden voor het bepalen van de omzet voor afvalstromen met waarde (normaal gezien zou het bepalen van de omzet een allocatie vereisen van zowel de opbrengsten (deel van de afvalstoffenheffing) alsook van de kosten (deel van de inzamelkosten);
  • de vaststelling van de winst op 1% van de omzet is laag (de vennootschapsbelasting bedraagt – afhankelijk van de hoogte van de omzet – 20% / 25% over 1% van de omzet);
  • de belasting wordt zoveel mogelijk geheven bij de samenwerkingsverbanden;
  • in de vaststellingsovereenkomsten is opgenomen hoe wordt omgegaan met de bijdrage van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen;
  • de principiële discussie over de reikwijdte van het inzamelbegrip is nadrukkelijk niet prijsgegeven bij het maken van de afspraken.

Indien uw organisatie gebruik wil maken van het branchekader, dan kunt u hierover contact opnemen met de Belastingdienst. De vaststellingsovereenkomsten worden door de Belastingdienst aan de individuele partijen verstrekt. Mocht u vragen hebben over de afspraken, dan kunt u daarover contact opnemen met Evelien Mertens (mertens@nvrd.nl  / 06-50849991).

Meld je aan voor de bijeenkomst over dit onderwerp op 20 maart aanstaande.