Zo geeft het CPB aan dat de kwaliteit van verpakkingsafval (en daarmee de recyclebaarheid en milieuwinst) te verhogen is door een uitgebreidere producenten verantwoordelijkheid (UPV). Daarnaast geeft het CPB aan dat een exportheffing of -verbod voor kunststofverpakkingsafval naar een aantal landen milieuschade voorkomt. Ook betere informatievoorziening aan huishoudens en bedrijven verbetert de kwaliteit van afval en vermindert vervuiling. De NVRD onderschrijft deze bevindingen en werkt er met partners hard aan om verbeteringen tot stand te brengen.

Uitbreiding statiegeldUitbreiding van het statiegeldsysteem naar kleinere plastic flessen en blikjes om de recyclebaarheid te verhogen, kan volgens het CPB maatschappelijk rendabel zijn. Bij statiegeld neemt de producent verantwoordelijkheid voor de volledige levenscyclus van een product met speciale aandacht voor terugname, recycling en eindverwerking. Waarschijnlijk wordt in 2021 statiegeld ingevoerd op kleine plastic flesjes, omdat het er niet naar uit ziet dat het aantal kleine flessen in zwerfafval gereduceerd wordt met 70 tot 90 procent én er tenminste 90 procent wordt gerecycled. Ook blikjes moeten er waarschijnlijk aan geloven nu drie coalitiepartijen het kabinet oproepen een wet voor te bereiden die statiegeld op blik regelt. Bijkomend voordeel van statiegeld op flesjes en blikjes is een afname van deze materialen in het zwerfafval.

Verbetering kwaliteit pmd-afvalHet CPB geeft aan dat gedegen informatievoorziening en -uitwisseling tussen burgers bedrijven en inzamelaars essentieel is. Het scheiden van pmd-afval voor burgers is momenteel erg ingewikkeld. Zo hebben chipszakken aan de binnenkant een folie die niet geschikt is voor recycling. Echter, deze zakken verstoren het recyclingsproces niet. Er is dus geen reden om ze uit het pmd-afval te weren. De NVRD heeft nieuwe afspraken gemaakt met het verpakkende bedrijfsleven – die momenteel voorliggen aan de achterbannen van VNG en Afvalfonds – om afval scheiden voor de burger makkelijker en beter communiceerbaar te maken. De verwachting is dat deze afspraken gaan zorgen voor een impuls in zowel de kwaliteit van afvalscheiding als de scheidingsbereidheid onder burgers.

Innovatie in de kunststofketenDaarnaast pleit het CPB voor een exportheffing of -verbod naar landen waar een groot deel van het eigen plasticafval wordt gestort of gedumpt. Belangrijk is om met alle betrokken partijen werk te maken van een circulaire kunststofketen. De NVRD heeft herhaaldelijk opgeroepen om samen te werken aan innovatie in de keten en het verbeteren van de recyclebaarheid van kunststof verpakkingen zoals in dit bericht. Met de hierboven genoemde nieuwe afspraken over verpakkingen wordt hierin een belangrijke stap gezet.

Verbetering kwaliteit GFT en TextielHet verbeteren van de kwaliteit van GFT en Textiel is één van de speerpunten van het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA dit jaar. In het aanvalsplan gft-afval en textiel worden projecten uitgevoerd die de gehele keten beslaan: van burgers en inzamelaars tot verwerkers. Ten eerste wordt gewerkt aan betere communicatie in de keten om vervuiling te traceren en reduceren. Ten tweede wordt in samenwerken met de gehele keten een landelijke uniforme wel/niet lijst opgesteld. Ten derde worden contracten en aanbestedingen onder de loep genomen. Door de markt te consulteren op deze onderwerpen kan de aanbesteding vanuit gemeenten en verwerker geoptimaliseerd worden door beter te sturen op kwaliteit en in bredere zin de transitie richting de circulaire economie. Tot slot onderschrijft het CPB-rapport de maatregelen die het ministerie voorbereid om de producenten van textiel meer verantwoordelijk te maken voor de recyclebaarheid van hun producten. Uitgangspunt hierbij is ook innovatie in de gehele keten om de recyclebaarheid van textiel te verbeteren.

Meer weten? De NVRD organiseert geregeld bijeenkomsten met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de GFT en Textiel fracties.