Een belangrijk onderdeel van de CSRD-rapportage is de dubbele materialiteitsanalyse; waarbij men zowel binnen als buiten de organisatie kijkt. Het doel van deze analyse is om te bepalen welke duurzaamheidsthema’s relevant zijn voor de organisatie. Om onze leden hierbij te ondersteunen, ontwikkelden wij een kennisdocument.

De CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) is een nieuwe Europese richtlijn die grotere bedrijven vraagt om transparant te rapporteren over de impact die ze maken. Onderdeel van het rapportageproces is de zogenaamde Dubbele Materialiteitsanalyse. Volgens de dubbele materialiteit moet een organisatie zowel rapporteren over de financiële duurzaamheidsrisico’s en kansen van een organisatie (“outside in”) als over de impact van haar activiteiten op de samenleving en het milieu (“inside out”).

Een mooie beweging, maar het vergt wel een flinke inzet om hier invulling aan te geven. Sinds twee jaar bekijken onze leden voor wie dit geldt (en enkele die dit vrijwillig willen toepassen) onder leiding van een projectteam hoe we dit gezamenlijk het beste kunnen doen. Wij leveren ter ondersteuning van onze leden nu een kennisdocument* op voor de dubbele materialiteitsanalyse.

Het kennisdocument dient als hulpmiddel voor het uitvoeren van een dubbele materialiteitsanalyse voor leden van de NVRD. Het geeft een overzicht van de dubbele materialiteitsanalyse zoals voorgeschreven door de CSRD en een eerste aanzet voor een vertaling naar onze branche. Het document is relevant voor NVRD leden die verplicht zijn om aan de CSRD te voldoen, maar is ook een hulpmiddel voor de leden die op vrijwillige basis aan de slag willen met deze duurzaamheidsrapportage.

*Dit kennisdocument is onder meer gebaseerd op de EFRAG-handreiking en is in overeenstemming met de vereisten van artikel 19a of 29a van de jaarrekeningrichtlijn (Richtlijn 2013/34/EU), welke gewijzigd is door de richtlijn duurzaamheidsrapportage ondernemingen (Richtlijn EU 2022/2464 – “CSRD”).