Met de ondertekening van het Grondstoffenakkoord op 24 januari zet Nederland een belangrijke stap op weg naar een circulaire economie waarin we grondstoffen gebruiken die hernieuwbaar zijn of duurzaam geproduceerd. De transitie naar een circulaire economie vraagt om samenwerking en slagkracht van alle betrokkenen, bedrijven, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en vele anderen. De NVRD onderschrijft het Grondstoffenakkoord en levert als ledenorganisatie graag een bijdrage aan een zuiniger en slimmer gebruik van onze grondstoffen, producten en diensten. Dit doen we door beschikbare kennis te delen met onze achterban en andere ketenpartijen, daarnaast zetten we de komende jaren actief in op het ontwikkelen van nieuwe kennis en verzamelen we kennis en ervaringen uit onze achterban en geven dit een podium. Daarnaast leveren we een actieve bijdrage aan het sluiten van ketens en de totstandkoming van een circulaire economie.

Wij maken werk van Circulair

Veel NVRD leden zijn al hard op weg om de circulaire economie vorm te geven op lokaal en regionaal niveau. Op landelijk niveau is de NVRD aanjager in het sluiten van diverse ketens, daarnaast is de vereniging in mei 2016 gestart met het programma: ‘Wij maken werk van Circulair’. In dit programma worden diverse projecten opgestart zoals het circulair inkopen van onder andere minicontainers en werkkleding. Deze projecten worden in de loop der tijd uitgebreid. Belangrijk aspect in dit programma is dat de NVRD de richtlijnen zoals beschreven in ‘Nederland Circulair in 2050’ gebruikt als leidraad en toepast: grondstoffen in bestaande ketens worden efficiënt en hoog waardig benut; waar nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden waar mogelijk fossiele, kritieke en niet-duurzaam geproduceerde grondstoffen vervangen door duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen; nieuwe productiemethodes en producten worden circulair ontworpen, gebieden anders ingericht en nieuwe manieren van consumeren bevorderd waardoor de gewenste reductie, vervanging en benutting van grondstoffen ter versterking van de economie een extra impuls krijgt. De NVRD ziet het Grondstoffenakkoord als een goed startpunt om, samen met de andere ondertekenaars, de transitie naar een circulaire economie te versnellen en uiteindelijk te voltooien.