Op 9 juni zijn de vernieuwde Europese duurzaamheidsstandaarden (ESRS) uitgebracht. Hiermee wordt invulling gegeven aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Er zijn in de huidige versie enkele belangrijke wijzigingen aangebracht die het ambitieniveau van de CSRD verlagen. Op dit moment staan de nieuwe ESRS open voor marktconsultatie. Ook de NVRD heeft hierop haar input geleverd.

Op 9 juni zijn de vernieuwde Europese duurzaamheidsstandaarden (ESRS) uitgebracht. Hiermee wordt invulling gegeven aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Er zijn in de huidige versie enkele belangrijke wijzigingen aangebracht die het ambitieniveau van de CSRD verlagen. Op dit moment staan de nieuwe ESRS open voor marktconsultatie. Ook de NVRD heeft hierop haar input geleverd.

Er zijn een aantal grote wijzigingen aangebracht aan de standaarden. Het meest opvallende hierin is dat niet langer ieder CSRD-plichtig bedrijf ook verplicht moet rapporteren over klimaatverandering. Dit is nu afhankelijk van de uitkomst van de materialiteitsanalyse die een organisatie zelf uitvoert in het kader van de CSRD om te bepalen of onderwerpen ‘materieel’ zijn om over te rapporteren.

Een compleet overzicht van de wijzigingen vind je hier.

In de begeleidende brief bij de wijzigingen van de ESRS wordt aangegeven dat de standaarden zijn gestroomlijnd in het kader van uitvoerbaarheid. Naar aanleiding van de consultatie op basis van de vorige drafts zijn in het kader van uitvoerbaarheid echter ook al meerdere verlichtingen doorgevoerd.

De reactie van de NVRD
In onze reactie geven wij aan ons niet te kunnen vinden in het beeld van de Commissie dat ondanks deze wijzigingen het ambitie niveau van de CSRD gehandhaafd blijft. Daarom pleiten wij ervoor de ESRS niet verder af te zwakken en het doel van de CSRD om te zorgen voor transparantie en verantwoordingsplicht niet uit het oog te verliezen.

Uiteraard is de NVRD zich bewust van de inspanningsplicht die dit van onze leden vraagt. Daarom is er een CSRD projectteam hard aan het werk om het voor onze branche makkelijker te maken aan de rapportageverplichtingen te voldoen. In het kader van uitvoerbaarheid juichen we het dan ook toe dat de Europese Commissie de EFRAG heeft gevraagd om aanvullende hulpmaterialen te ontwikkelen, met name rondom het uitvoeren van de materialiteitsanalyse en het vertalen van de ESRS eisen naar exacte datapunten.

De volledige feedback van de NVRD op deze consultatieronde vind je hier.

Stel het niet langer uit
Het CSRD projectteam van de NVRD heeft contact met de leden voor wie de CSRD verplicht zal zijn. Ook hebben zich enkele andere leden gemeld die hier nu alvast vrijwillig mee aan de slag willen. De CSRD is een omvangrijk project, maar levert onze leden ook de noodzakelijke inzichten op om te sturen op duurzamere bedrijfsvoering.

Aan de slag met de CSRD of benieuwd wat dit voor jullie betekent? Stuur dan Gerjan den Hertog een berichtje. Hij komt graag met je in contact!