De NVRD heeft gereageerd op het concept van een regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel, die op 22 november is gepubliceerd. Deze regeling is een belangrijke bouwsteen om tot een meer circulaire textielketen te komen. De UPV lijkt gemeenten en publieke afvalbedrijven ruimte te geven om hun belangrijke rol te blijven spelen, maar de kaders waarbinnen dat moet gebeuren leiden nog tot veel vragen.

Het besluit richt zich vooral op de afvalfase van het textiel. De NVRD bepleit dat de UPV maximaal benut wordt om circulaire doelstellingen te realiseren. Waar dit nu nog niet kan vraagt de NVRD het Rijk om aan te geven welke aanvullende maatregelen hiervoor genomen worden en welk tijdpad daarbij hoort. De doelstellingen van het besluit zijn niet altijd even duidelijk en dat geldt nog meer voor de manier waarop deze gemeten moet gaan worden. De NVRD vraagt daarom om aanvullende bepalingen over de meetpunten en de rapportageverplichtingen.

De positie van gemeenten is in het besluit niet geregeld. Dat is raar omdat gemeenten vanaf 2025 wel wettelijk verplicht worden om textiel gescheiden in te zamelen. Deze verplichting raakt nauw aan de producentenverantwoordelijkheid. De NVRD dringt er dan ook op aan dat de positie van gemeenten in het besluit verduidelijkt en verstevigd wordt. Doordat producenten bovendien niet verantwoordelijk worden gemaakt voor al het textiel wat ze op de markt brengen ontstaan er risico’s op ‘cherry-picking’ en kostenafwenteling. Voorkomen moet worden dat er een situatie ontstaat waarin gemeenten verplicht zijn om het textiel gescheiden in te zamelen zonder dat er garanties zijn dat de kosten binnen de UPV worden opgevangen. Ook roept de NVRD het Rijk op om de regie te nemen over de invoering en de werking van de UPV.

Lees hier de volledige reactie van de NVRD