De NVRD is in alle voorbereidende werkgroepen en in het PKO actief geweest waarbij de 10 uitgangspunten voor de publieke inzet die samen met de leden zijn opgesteld, zo veel mogelijk gevolgd zijn. De belangrijkste afspraken zijn het vereenvoudigen en uniformeren van de scheidingsregels voor PMD waarvoor een inzamelvergoeding wordt betaald, het bieden van langjarige zekerheid en de keuzevrijheid die gemeenten hebben bij de inrichting van hun inzamelstructuur en rol in de keten. Een ander belangrijk doel: ambitieuzere recyclingdoelstellingen voor kunststof worden door de nieuwe Europese berekeningsmethode voor recycling al afgedwongen.

StemmenDe NVRD is tevreden over het resultaat dat nu voorligt en roept gemeenten dan ook op te gaan stemmen tijdens de BALV. Als de BALV instemt met het pakket afspraken kunnen gemeenten, afhankelijk van hun contractsituatie, zo snel mogelijk overstappen naar de nieuwe afspraken. Gemeenten kunnen dan kiezen om hun rol in de kunststofketen neer te leggen bij een publiek regieorgaan of te beperken tot inzameling. Op die manier kunnen zij zelf bepalen hoeveel invloed zij willen uitoefenen op de wijze waarop het ingezamelde materiaal wordt gesorteerd en gerecycled en de bijdrage die ze hiermee aan de circulaire economie leveren.

In afwachting van de besluitvorming tijdens de BALV worden alle afspraken verder uitgewerkt. Zo worden de samenstellingseisen voor het aangeleverde PMD en een beoordelingsprotocol met daarin heldere richtlijnen voor het uitvoeren van visuele inspecties op de overslaglocaties verder uitgewerkt. Dit gebeurt in nauw overleg met de betrokken contract- en ketenpartners. Aan de hand van de lijst met stoorstromen wordt een communicatieplan opgesteld waarbij de inwoners eenvoudige regels krijgen om te bepalen of iets PMD is of niet. Tot slot zijn er, als onderdeel van het totaalpakket aan afspraken, pragmatische afspraken gemaakt over de afrekening 2017, 2018, 2019. Hierover zal Nedvang gemeenten binnenkort rechtstreeks informeren.

De ledenbrief en concept-overeenkomst tussen Afvalfonds en VNG en de bijlagen waarin verschillende afspraken nader zijn uitgewerkt zijn te vinden op de VNG-website.