Han Noten: “Slechts officieus weten we dat er wordt gewerkt aan oplossingen, maar officieel weet onze gemeentelijke achterban nog steeds niet waar men aan toe is. Door de communicatiestilte zijn gemeenten nu gedwongen in hun jaarafrekeningen een aantal reserveringen en voorzieningen te treffen voor de posten waar nog geen definitieve afrekening voor heeft plaatsgevonden. Dat is een zeer onwenselijke situatie. Wij roepen dan ook op alsnog een reactie te geven op de eerder gestuurde brief”.

Afspraken en vergoedingen drankenkartonsDe afspraken en vergoedingen voor de inzameling van drankenkartons zijn voor 3 jaar afgesproken en lopen eind 2017 af. Het lijkt er echter op dat nieuwe afspraken over de vergoeding op zijn vroegst eind van dit jaar of wellicht zelfs volgend jaar pas kunnen worden gemaakt. In de afgelopen jaren zijn nagenoeg alle gemeenten met groot succes gestart met de gescheiden inzameling van drankenkartons. Ook aan de afzetkant zijn belangrijke stappen gezet. Door deze resultaten kan, samen met de ervaringen in andere Europese landen, geconcludeerd worden dat de inzameling en recycling van drankenkartons toekomst heeft en een goede bijdrage levert aan de transitie naar een circulaire economie. Aangezien het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke begrotingen voor 2018 in het derde kwartaal worden vastgesteld, betekent de onzekerheid dat zowel het financieel als ook het communicatierisico volledig bij gemeenten wordt neergelegd. Daarom roept de NVRD in deze brief de partijen in de Raamovereenkomst op om, vooruitlopend op de daadwerkelijke evaluatiegesprekken, alvast afspraken te maken over de inzameling en recycling van drankenkartons en de vergoeding voor in ieder geval het jaar 2018 te continueren.

Brief Begeleidingscommissie Raamovereenkomst Verpakkingen – 21 augustus 2017

Brief Begeleidingscommissie Raamovereenkomst Verpakkingen – 31 maart 2017

Meld je aan voor de bijeenkomst over de Raamovereenkomst voor publieke leden