Veel gemeenten passen diftar (financiële prikkel) toe om meer afvalscheiding en minder restafval te realiseren. Naast deze gewenste effecten zijn er ook neveneffecten zoals restafval (dumpingen, bijplaatsingen, gebruik openbare prullenbakken, vervuiling grondstoffen). Hier gaan vaak de discussies in de aanloop naar een mogelijke toepassing van diftar over. NVRD heeft in het kader van VANG, Royal Haskoning DHV (RHDHV) opdracht gegeven om een beeld te geven van hoe gemeenten omgaan met de neveneffecten van diftar.

RHDHV heeft een enquête uitgevoerd onder alle gemeenten. Gemeenten met diftar konden aangeven welke neveneffecten zijn opgetreden en hoe daar mee is omgegaan. Gemeenten met een voornemen tot diftar is gevraagd welke neveneffecten men verwacht. Gemeenten zonder voornemen tot diftar is gevraagd naar de achtergronden hiervan. Bij de vijf meest voorkomende neveneffecten zijn praktijkvoorbeelden weergegeven van een succesvolle aanpak.

Bekijk hier het rapport: diftar en neveneffecten