Aanleiding voor dit onderzoek is het gegeven dat veranderingen op korte termijn vaak weerstanden oproepen, met als gevolg dat voordelen op de lange termijn overschaduwd worden. Met dit project wil VANG-HHA nagaan of en hoe weerstanden bij systeemwijzigingen zich ontwikkelen in de tijd; verdwijnt de weerstand na verloop van tijd of houdt die aan? Met de resultaten van dit onderzoek willen we beleidsmakers van gefundeerde informatie voorzien zodat goed onderbouwde beslissingen genomen kunnen worden over het doorvoeren van systeemwijzigingen in de afvalinzameling.

Voor dit onderzoek zijn verschillende gemeenten al benaderd. Mocht u geen mail hebben ontvangen maar wel te maken hebben gehad met weerstand, dan kunt u hier de enquête invullen of contact opnemen met Max Narinx: narinx@nvrd.nl