Een actie die, los van de inhoud, tot veel verbaasde en ook negatieve reacties bij gemeenten leidde. Het voorstel is dan ook niet afgestemd of in overleg met de andere Raamovereenkomst-partijen tot stand gekomen. Juist daar was afgesproken dat VNG een peiling onder haar leden zou houden om te zien of er interesse voor deze variant is en onder welke voorwaarden deze nieuwe regievariant uitgewerkt kan worden.

Dit eenzijdige voorstel doorkruist hiermee niet alleen de afspraken die over de peiling zijn gemaakt, het maakt ook een zorgvuldige evaluatie van de Raamovereenkomst onmogelijk. Inmiddels werkt een aantal gemeenten aan een motie voor het VNG-congres waarin VNG zal worden opgeroepen het overleg met producenten/importeurs op te schorten zolang procesafspraken niet worden nagekomen.

Ook tijdens de besloten ledenbijeenkomst die de NVRD 30 mei heeft gehouden en waar VNG het proces van de tussentijdse evaluatie en de eerste uitkomsten van de peiling heeft gepresenteerd, hebben de aanwezige gemeenten VNG gevraagd om tegen deze actie van het Afvalfonds bezwaar aan te tekenen en de gang van zaken ter discussie te stellen. Unaniem is de VNG gevraagd om namens de gemeenten positie in te nemen in de Begeleidingscommissie en aan gemeenten duidelijk te maken dat dit niet conform de afspraken is, hen op te roepen vooral geen onomkeerbare beslissingen te nemen en de gesprekken in de begeleidingscommissie af te wachten.

Belangrijke data:

  • Op 20 juni vindt de eerstvolgende begeleidingscommissie plaats met de Raamovereenkomstpartijen IenW, Afvalfonds en VNG.
  • Op 27 juni vindt de ALV van het VNG Jaarcongres plaats in Maastricht.  Een aantal gemeenten werkt aan een motie voor dit congres waarin VNG zal worden opgeroepen het overleg met producenten/importeurs op te schorten zolang procesafspraken niet worden nagekomen.