De aankondiging betreft een eenzijdige actie van Nedvang die niet is afgestemd met de betrokken ketenpartners. Daarmee is deze, wat ons betreft nog niet bindend. Een belrondje onder onze achterban laat zien dat dit beeld van de verrekenprijs niet geheel in overeenstemming is met wat de meeste vermarkters ervaren hebben. Zij geven aan zich te verbazen. Een externe accountant is gevraagd de berekening te valideren en in een rapport van bevindingen vast te leggen. Er is berekend dat er over 2015 €23,19 verrekend zou moeten worden en in 2016 €30,44. De vermarkters hebben inzage in het rapport gevraagd. Tot die inzage er is, is het onduidelijk op basis waarvan deze verrekening mag en kan worden opgelegd. Over de aangekondigde verrekening zijn ook geen definitieve afspraken gemaakt met verschillende betrokken partijen in dit dossier. We hebben VNG dan ook gevraagd om hier tijdens de komende vergadering van de Begeleidingscommissie meer duidelijkheid over te geven aangezien dit onderdeel uitmaakt van de uitvoering van de afspraken in de Raamovereenkomst. De NVRD zal bij de VNG aandringen op het maken van duidelijke afspraken voor 2017, 2018 en de resterende looptijd van de Raamovereenkomst om niet voor nieuwe verrassingen te komen staan.

Einde Raamovereenkomst? Een ander punt dat tijdens de Nedvang-bijeenkomst aan de orde is geweest is, is dat er, als het Afvalfonds het voor het zeggen heeft, na 2022 geen Raamovereenkomst meer zal zijn. Bovendien wil het Afvalfonds dat gemeenten vanaf 2023 alleen nog maar inzamelen. Het sorteren en verwerken van kunststof verpakkingsmateriaal zou dan door het Afvalfonds geregeld worden. Die kan dan eenzijdig de voorwaarden (kwaliteit en prijs) vaststellen.

Om verschillende reden vindt de NVRD dit een ongewenste situatie. Ten eerste is de Raamovereenkomst gesloten door drie partijen. Gezien de verantwoordelijkheid van gemeenten is het ongewenst eenzijdig die overeenkomst na 2022 niet te verlengen terwijl de drie partijen nog met elkaar in gesprek zijn. Ten tweede omdat er nog helemaal geen totaalpakket aan afspraken zijn gemaakt over de randvoorwaarden als bijvoorbeeld recyclingdoelstellingen, acceptatiecriteria, kwaliteit en vergoedingen. Ten derde moet het zo goedkoop mogelijk sluitend krijgen van de gehele kunststofverpakkingsketen uitgangspunt zijn van nieuwe afspraken. De NVRD maakt zich zorgen dat de door Afvalfonds voorgestelde aanpak hier een onvoldoende bijdrage aan levert. Het doel van NVRD is om de ketens voor alle verpakkingsstromen verder te innoveren en gezamenlijk te werken aan een circulaire toekomst. De NVRD is van mening dat het rijk, gemeenten en het verpakkingsbedrijfsleven samen afspraken moeten maken over hoe we dit ook na 2022 aan gaan pakken.