Op basis van Europese wetgeving moeten gemeenten vanaf 1 januari 2024 verplicht apart GFT inzamelen. Oók in de hoogbouw. Dit is het resultaat van de in 2018 gewijzigde Kaderrichtlijn afvalstoffen (2018/851/EU).

Op dit moment bestaat maar liefst 34% van het huishoudelijk restafval uit GFT. Dit komt onder andere doordat er nog lang niet overal apart GFT wordt ingezameld. Met name de inzameling in de hoogbouw brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Toch is het van belang dat al het GFT gescheiden wordt ingezameld en op de juiste manier wordt verwerkt. Niet alleen omdat de kosten van verbranding via het restafval hoger liggen dan de kosten voor verwerking tot compost. Maar vooral om ervoor te zorgen dat de nutriënten en voedingsstoffen uit het GFT hun weg terugvinden naar de bodem. Dit houdt de bodem gezond.

Wat betekent dit voor gemeenten?
Nieuw ten opzichte van de bestaande norm op het gebied van gescheiden GFT-inzameling is dat de voorwaarden om af te zien van deze verplichting zijn aangescherpt. Waar het voorheen op basis van de Wet milieubeheer volstond om af te wijken van de wettelijke inzamelplicht in het kader van doelmatig beheer, wordt er nu meer inspanning vereist.

Gescheiden inzameling van GFT is verplicht tenzij dit technisch niet haalbaar is of buitensporig hoge economische kosten met zich mee brengt. Voordat een gemeente beroep kan doen op deze gronden moet men zich inspannen om van de gescheiden inzameling van GFT bij huishoudens een succes te maken. Een gemeente kan alleen afzien van gescheiden inzameling wanneer aantoonbaar sprake is van maatregelen en voorzieningen van een bepaald basisvoorzieningenniveau zoals beschreven in het LAP3 (B.3.3.2.2.). Wanneer een gemeente van deze uitzondering gebruik maakt, moet zij dit in haar afvalverordening/omgevingsplan vastleggen. Daarbij moet de gemeenteraad zich met enige regelmaat over dit onderwerp buigen en beoordelen of nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

Goed om te weten
Aangezien gemeenten in Nederland al verplicht waren om GFT apart in te zamelen is ervoor gekozen om bovenstaande wijzigingen eerder door te voeren. Juli 2020 is de gewijzigde Kaderrichtlijn afvalstoffen opgenomen in nationale wetgeving (Wet milieubeheer) middels de ‘Implementatie wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen’. Hierin wordt ook een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aangekondigd waarin onder andere de voorwaarden waaronder kan worden afgeweken van de wettelijke inzamelplicht zijn opgenomen (artikel 10, lid 3, voorwaarden c en d van de Kra). Deze AMvB is in januari 2021 in werking getreden en het basisniveau met criteria waaraan aantoonbaar voldaan moet zijn is sinds maart 2021 opgenomen in LAP3.

Tijd om stappen te zetten
Wordt in jouw gemeente nog niet overal apart GFT ingezameld? Dan is het hoog tijd om stappen te zetten. Als uitgangspunt kun je hiervoor de VANG wegwijzer GFT raadplegen. Daarnaast staat er op de VANG website veel bruikbare informatie, bijvoorbeeld op de deze pagina met voorbeelden van interventies in de hoogbouw.