Het Platform Ketenoptimalisatie (PKO) heeft de definitieve vergoedingen en uitvoeringsafspraken voor 2024 vastgesteld. Ook is besloten de huidige uitvoeringsafspraken voor glas, OPK en EPS met één jaar te verlengen.

Het PKO heeft de onderstaande definitieve inzamelvergoedingen voor 2024 vastgesteld.

Inzamelvergoeding bronscheidingsmodel 2024
€ 261,07 per ton ingezameld PMD.

Inzamelvergoeding nascheidingsmodel 2024
€ 14,74 per ton ingezameld, na te scheiden restafval.

Afspraken glas, OPK en EPS 2024
De huidige uitvoerings- en vergoedingsafspraken voor specifiek OPK en glas, zoals opgenomen in het Uitvoerings- en monitoringprotocol, worden verlengd met 1 jaar (tot 31-12-2024). De indexering van de bijbehorende vergoedingen wordt berekend op een vergelijkbare wijze als bij het bronscheidingsmodel. Nedvang publiceert in 2024 de hoogte van de vergoedingen op de factsheet vergoedingen. De huidige uitvoerings- en vergoedingsafspraken voor EPS, zoals opgenomen in het UMP, worden met 1 jaar (tot 31-12-2024) verlengd. Dit wordt daarmee de enige fractie waarvoor het ketenregiemodel met bijbehorende vergoeding in 2024 blijft bestaan.

Akkoord over vergoeding verpakkingsafval in openbare prullenbakken 2024
Het Afvalfonds Verpakkingen betaalt gemeenten voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. De vergoeding heeft betrekking op zowel het beheren en ledigen van prullenbakken als de verwerking van het verpakkingsafval. Hierover hebben het Afvalfonds en VNG in het Platform Ketenoptimalisatie een tijdelijke afspraak gemaakt, op basis van een voorstel dat is uitgewerkt door deze partijen en de NVRD. Het Afvalfonds betaalt voor het jaar 2024 een vergoeding van € 0,94 EUR per inwoner. In WasteTool worden de betaalvoorstellen op kwartaalbasis voor gemeenten gepubliceerd op basis van het inwoneraantal per 1-1-2023. In 2024 komt het PKO tot een definitieve overeenkomst voor de inzameling van verpakkingen uit de openbare prullenbakken vanaf 2025.