Er wordt inmiddels gelukkig hard gewerkt aan nieuwe afspraken tussen Afvalfonds/Nedvang en VNG/NVRD die beter aansluiten bij de praktijk. Deze afspraken zullen na de zomer voorgelegd gaan worden aan de verschillende achterbannen. Hierbij is het uitgangspunt om tot transparante ketenafspraken voor de langere termijn te komen waarbij de verschillende ketenpartners verantwoordelijkheid worden voor die stap in de keten waar men invloed op uit kan oefenen. Gemeenten leveren hier een bijdrage aan door het optimaliseren van de inzameling en door extra aandacht voor de samenstelling en kwaliteit van de gescheiden afvalstromen.

Voor de inzameling en sortering van plastic verpakkingen ontvangen gemeenten slechts een kostendekkende vergoeding voor verpakkingen die bij de recycler worden aangemeld. Deze vergoeding is na uitgebreide onderzoeken vastgesteld en wordt door het verpakkende bedrijfsleven alleen uitgekeerd als verpakkingen daadwerkelijk gerecycled worden. Plastic verpakkingsafvalstromen van Nederlandse huishoudens waarvoor gemeenten een vergoeding ontvangen, worden dan ook, conform de afspraken in het UMP, in elke ketenstap gemonitord tot en met de afzet bij de recycler. De afzet van gesorteerde plasticstromen naar het buitenland vindt alleen conform de EVOA-wetgeving voor afvaltransport plaats en gecontroleerd waarbij de route en eindbestemming van de stroom wordt vastgelegd. Afzet kan alleen bij gecertificeerde recyclers waardoor de controle op de gehele keten zo goed mogelijk is gewaarborgd.

Keten sluitenNederland wil naar een circulaire economie in 2050. De markt komt hierdoor in beweging. Niet alleen gemeenten, afvalbedrijven en recyclers, maar ook steeds meer producenten hebben oog voor het sluiten van ketens en nemen hiervoor hun verantwoordelijkheid. Het Plastic Pact is hier een goed voorbeeld van. Deze ontwikkelingen, samen met de nieuwe afspraken rond de Raamovereenkomst, zullen ervoor zorgen dat de uitval in de keten steeds minder wordt en brengen het sluiten van de plastic keten weer een stuk dichterbij. De NVRD zal de ontwikkelingen kritisch blijven volgen en samen met ketenpartners blijven werken aan een gezamenlijke innovatieagenda.