Wij zijn positief verrast over de plannen voor het afvalbeheer in de miljoenennota 2024. Ondanks de keuzes die het demissionaire kabinet moet maken, is gekozen om niet te bezuinigen op circulariteit en afvalbeheer. Er is zelfs gekozen om in 2024 extra te investeren.

Vorig jaar koos het kabinet er al voor om extra middelen te investeren in de circulaire economie. En ook dit jaar zien we dat er extra middelen worden vrijgemaakt. Onder andere €16mln. voor het (laten) uitvoeren van maatregelen uit het klimaatakkoord. Ook komt er extra geld vanuit het klimaatfonds voor onder andere design for recycling en het bevorderen van circulair doen & gedrag onder inwoners. Ook de subsidiepotten worden opgehoogd met €19,8 mln. ten opzichte van 2023. Dat betreffen onder andere subsidies voor ‘Ontwikkeling en opschaling recycling’ (€8,4 mln.) en ‘Circulaire ketenprojecten’ (€ 7,0 mln.).

“Fijn dat het demissionaire kabinet zich ook blijft inzetten op duurzaamheid en circulariteit, naast het versterken van de koopkracht”, aldus De Wild. “We zijn dan ook blij om te zien dat er volgend jaar extra geld wordt uitgetrokken voor de noodzakelijke transities. Of deze bedragen voldoende zijn om de wenselijke ambities uit het NPCE waar te maken, is wel afwachten.”

Normaal vindt in de weken na de Prinsjesdag de begrotingsbehandelingen van de verschillende departementen plaats. Omdat deze begroting is opgesteld door het demissionaire kabinet en er in november verkiezingen zijn, is de verwachting is dat dit nu na de verkiezingen zal gaan plaatsvinden en dat de begrotingen worden behandeld door een nieuwe Kamer. “We hopen dat een nieuw kabinet de NPCE ambities gaat voorzien van middelen en menskracht,” aldus De Wild.

Brede welvaart
Vanaf dit jaar wordt er voor elke begroting (en dus per beleidsterrein) een brede welvaartsmonitor opgesteld door het CBS. Ook worden hierin de Sustainable Development Goals (SDG’s) meegenomen. De Monitor Brede Welvaart en de SDG’s 2023 bekijken niet alleen onze huidige situatie, maar ook de impact hiervan op toekomstige generaties in Nederland en mensen wereldwijd. De NVRD is content dat hiermee ook essentiële aspecten zoals duurzaamheid en circulariteit worden meegenomen. Ook wordt hierin aangegeven hoe Nederland zich tot andere EU-landen verhoudt. Als het gaat om het aantal kilo’s gemeentelijk afval (in 2021) zit Nederland in de middenmoot, namelijk 12de. Dit benadrukt nog maar eens dat extra investeringen en beleid in preventie van huishoudelijk afval echt noodzakelijk zijn.