In 2020 is het eerste beleidsprogramma circulair textiel van start gegaan. Nu is het tijd voor een vervolg. Het afgelopen jaar heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daarom gesproken met inwoners, experts en partijen uit de textielsector, waaronder de NVRD, om input op te halen. Deze input is verwerkt in een concept beleidsprogramma circulair textiel voor de periode 2025 tot 2030.

Vanaf 14 mei 2024 kon iedereen reageren op het concept beleidsprogramma. In samenwerking met onze expertgroep Textiel stelden wij een reactie op.

We zijn blij met de hoge ambities die in het concept beleidsprogramma circulair textiel worden beschreven. We kunnen ons goed vinden in de geformuleerde beleidsdoelstellingen voor 2030, 2035 en 2050. Het concept beleidsprogramma is helder opgebouwd rond vier strategieën: vermindering van grondstoffen, substitutie van grondstoffen, levensduurverlenging en hoogwaardige verwerking. Deze opbouw geeft houvast voor de versnelling en het vertrouwen van de sector, die nodig is om de beleidsdoelstellingen te realiseren.

Kanttekening hierbij is dat veel van de ambities die rond de verschillende beleidsdoelstellingen worden geformuleerd, blijven hangen in verkennen, onderzoeken, stimuleren – bijvoorbeeld in Europa – en samenwerking met medeoverheden en de sector. We hopen dat het beleidsprogramma daar waar mogelijk nog verder geconcretiseerd wordt.

Zo vinden we het een gemiste kans dat in het beleidsprogramma zaken zijn opgenomen over het verplicht gebruiken van vezel-tot-vezel recyclaat, maar geen normadressaat en geen opname van dezelfde verplichting in Besluit UPV. Dit maakt dat de verantwoordelijkheid voor het behalen van deze doelstelling in het midden blijft liggen. We vrezen dat deze maatregel een tandloze tijger zal blijken wanneer producenten, die hiervoor aan de lat staan, niet verantwoordelijk worden gemaakt.

Om echte verandering teweeg te brengen, zouden we graag meer dwang en drang en strengere maatregelen terugzien waardoor niet circulaire textielproducten en (ultra) fast fashion harder worden aangepakt. Een goed voorbeeld hiervan is, wat ons betreft, het aanstaande verbod op vernietiging van ongebruikt textiel.

Download volledige reactie NVRD

Het concept beleidsprogramma biedt richting door doelstellingen te formuleren voor 2030 en 2035. Het beleidsprogramma streeft ernaar om jaarlijks de hoeveelheid textiel op de Nederlandse markt te verminderen en de consumptie ervan te beperken. Daarnaast richt het programma zich op het verlengen van de levensduur van textiel door middel van duurzaam ontwerp, het bevorderen van reparaties, en het stimuleren van het kopen van tweedehands kleding en schoenen. Het uiteindelijke doel van het beleidsprogramma is een veilige, transparante en verantwoorde circulaire textielketen voor mens, dier en milieu.

Download

Reactie NVRD beleidsprogramma textiel 2025-2030 PDF

download icon