De NVRD maakte gebruik van de mogelijkheid om te reageren op de internetconsultatie voor de ministeriële richtlijn kunststofproducten voor eenmalig gebruik. De ministeriële regeling heeft tot doel het aantal kunststof producten voor eenmalig gebruik (zgn. wegwerpplastics) in het zwerfafval te verminderen en daarmee Nederland schoner te maken.   

Dit gebeurt door het gebruik van wegwerp drinkbekers en voedselverpakkingen te ontmoedigen, gebruik van herbruikbare alternatieven te stimuleren, door de kosten voor het opruimen, transport en verwerking van bepaalde kunststofproducten in het zwerfafval (deels) te verschuiven naar producenten en door de producenten verantwoordelijk te maken voor bewustwordingsmaatregelen.

De ministeriele richtlijn geeft invulling aan het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik dat op 23 juni 2021 is gepubliceerd in het Staatsblad. De NVRD staat positief tegenover de nieuwe regelgeving voor wegwerpplastics maar heeft wel een aantal aandachtspunten. Een aantal punten uit onze reactie op de ministeriele regeling tref je hieronder.

  • De regeling geeft naar onze mening te weinig sturing richting preventie;
  • De reikwijdte van de regeling moet verbreed worden naar alle verpakkingen die kunststof bevatten, dus ook blikjes;
  • Het ministerie wordt verzocht de regeling op termijn uit te breiden naar andere productcategorieën die veelvuldig in het zwerfafval worden aangetroffen;
  • Alle kosten die gemeenten maken dienen vergoed te worden, ook de kosten voor preventieve maatregelen zoals communicatie en handhaving;
  • Gemeenten bepalen hun eigen zwerfafvalaanpak en aan de uitkering van vergoedingen worden geen nadere voorwaarden gesteld;
  • Er is snel duidelijkheid nodig over de wijze waarop producenten invulling geven aan hun verplichting een innamesysteem te organiseren (en de kosten daarvan te dragen) voor alle verpakkingen die vrijkomen in de openbare ruimte;
  • De NVRD wenst namens haar leden betrokken te worden bij de monitorings- en kostenonderzoeken en benadrukt het belang van een goede governancestructuur;
  • Tenslotte vragen we voor een robuuste invulling van de bewustwordingsmaatregelen door producenten waarbij afstemming wordt gezocht met lokale campagnes.

Klik hier voor de volledige zienswijze.