Municipal Waste Europe (MWE) heeft, mede namens de NVRD, gereageerd op de herziening van de EU-Kaderrichtlijn afvalstoffen. De kaderrichtlijn wordt momenteel herzien op de onderwerpen textiel en voedselverspilling. In de reactie wordt de cruciale rol van gemeenten benadrukt in het afvalbeheer van textiel.

Onlangs heeft MWE, mede namens de NVRD, een officiële reactie ingediend op de herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. Deze herziening heeft directe implicaties voor de rol van gemeenten in het beheer van textielafval.

Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden
Eén van de belangrijkste punten in de reactie is de oproep om tot een duidelijke identificatie van rollen, taken en verantwoordelijkheden van gemeenten en sociale ondernemingen te komen. Sociale ondernemingen spelen nu al een belangrijke rol in de inzameling en het hergebruik van textielproducten en werken daarbij vaak samen met gemeenten.

Kosten en producentenverantwoordelijkheid
We stellen voor om producenten te verplichten om alle kosten voor de gescheiden inzameling van textielafval te vergoeden. Dit wordt vooral relevant vanaf 1 januari 2025, wanneer gescheiden inzameling op Europees niveau verplicht wordt. Daarnaast is het van belang dat deze kosten niet alleen bij de gemeenten moeten liggen, maar dat producenten hierin een verantwoordelijkheid hebben.

Verplichte betrokkenheid van gemeenten
In de reactie stellen we daarnaast dat er een verplichte betrokkenheid van gemeenten moet zijn bij de implementatie van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid voor textiel. Dit is essentieel om een uniforme, regionale organisatie van gescheiden textielinzameling te waarborgen.

Preventie van textielafval
Met betrekking tot preventie van textielafval pleiten we voor verplichte preventiemaatregelen door lidstaten. Zonder deze maatregelen zal de wetgeving weinig effect hebben op het daadwerkelijke probleem van overproductie en fast fashion.