Dinsdag 8 november vond het vervolg van het tweejaarlijkse Commissiedebat Circulaire Economie plaats. De inbreng van de Tweede Kamerleden was een week eerder al behandeld, maar vanwege tijdgebrek volgde de beantwoording door staatssecretaris Vivianne Heijnen later. Hieronder praten we je bij over de voor onze branche meest relevante onderwerpen.

Verpakkingen, plastics en statiegeld
Tijdens het debat geeft de staatssecretaris aan dat ze niet boven de 55% recycledoelstelling voor drankenkartons wil gaan zitten. Mede omdat we in Nederland, in tegenstelling tot andere landen, kijken naar de recycling van de gehele verpakking en dus ook het aluminium en plastic. Op de vraag van D66 kamerlid Kiki Hagen voor een greenlist voor goed te recyclen verpakkingen geeft de staatssecretaris aan dat per 2030 alles al recyclebaar moet zijn. Via de herziening van de Europese Richtlijn Verpakkingen, die eind november 2022 wordt gepubliceerd, wordt eveneens ingezet op uitfasering. Ook geeft de staatssecretaris aan dat ze aan de slag wil met het tegengaan van overbodige verpakkingen, bijvoorbeeld bij groente en fruit.  In het debat werd er door het CDA ingegaan op de problematiek tussen het Afvalfonds en (Twentse) gemeenten over PMD-vergoedingen. Heijnen heeft hierop toegezegd om met de betreffende Twentse gemeenten in gesprek te gaan om de problematiek helder te krijgen. Hier komt zij vóór het Tweeminutendebat Circulaire Economie nog op terug. Mocht dit niets opleveren overweegt het CDA een motie in te dienen.

UPV en UPV-textiel
Als reactie op verschillende vragen van het CDA en D66 over de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) heeft Heijnen aangegeven dat er in de eerste helft van 2023 verbetervoorstellen zullen komen voor de UPV. Het CDA vroeg hierbij nadrukkelijk of de staatssecretaris vindt dat gemeenten hierbij ook een formele positie aan tafel moeten krijgen. De staatssecretaris gaf aan hierop in te gaan bij de eerder aangekondigde verbetervoorstellen. Naar aanleiding van de oproep van de NVRD om meer aandacht voor de UPV op luiers geeft Heijnen aan dat dit traject is gestart. Het ministerie mikt op de inwerkingtreding van de UPV luiers in 2026. In aanloop daartoe wordt ook ruim de tijd genomen om in gesprek te gaan met betrokkenen, zodat zij zich goed kunnen voorbereiden. Ook gaf de staatssecretaris aan dat er al subsidieregelingen beschikbaar zijn voor opschaling van de luierrecyclingcapaciteit. In het coalitieakkoord is een programma aangekondigd voor investeringen en opschaling in recycling. Daarin wordt ook een verdere impuls gegeven aan luierrecycling.

Afvalbeheer
Verder vroeg D66 in het debat om tot één of twee standaardmodellen te komen die zorgen voor de meest efficiënte manier van inzamelen. Heijnen bevestigt dat hier zeker nog winst te behalen is. Daarom komt ook dit terug in het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE). Op het verzoek van D66 en VVD om te komen tot een landelijke sorteer- en verwerkingsstrategie, geeft de staatssecretaris aan dat dit wordt meegenomen en ze in het NPCE met concrete aanbevelingen komt.  Op het verzoek van GroenLinks om meer tijd en ruimte te geven aan milieustraten, zodat goed bruikbare producten die in een container terechtkomen een nieuw leven kunnen krijgen, geeft de staatssecretaris aan dat dit juridisch gezien geen optie is en in haar optiek ook niet per se noodzakelijk. Wel zegt de staatssecretaris toe dat ze milieustraten nog beter kan ondersteunen, onder andere door de huidige beperkingen in kaart te brengen en deze zoveel mogelijk weg te nemen.

Digitaal Opkoopregister
Met betrekking tot het wetsvoorstel over het Digitale Opkoopregister geeft de staatssecretaris aan dat er in overleg met de NVRD en BKN al oplossingen zijn gevonden om het werkbaar te maken voor de kringloopsector. Goederen hoeven alleen geregistreerd te worden als deze te identificeren zijn aan de hand van een uniek productnummer. Er wordt gestreefd naar een goede balans tussen circulaire economie en het tegengaan van heling en witwassen. Ook wordt geprobeerd om de tweedehands markt zoveel mogelijk te ontzien. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijft hierover in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid.