Eind 2022 hebben het Afvalfonds Verpakkingen en de VNG, ondersteund door de NVRD, overeenstemming bereikt over de vergoeding van verpakkingsafval in openbare prullenbakken voor 2023.

Het Afvalfonds Verpakkingen betaalt gemeenten en andere gebiedsbeheerders in 2023 per inwoner 0,76 voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. De vergoeding heeft betrekking op zowel het beheren en ledigen van prullenbakken als de verwerking van het verpakkingsafval. Het betreft een tijdelijke afspraak voor het jaar 2023. Voor 2024 en verder worden nadere afspraken gemaakt.

Uitkeren vergoedingen
De uitkering van de vergoeding aan gemeenten zou per kwartaal plaatsvinden via Wastetool van Nedvang. Omdat er nog onduidelijkheid bestond of over de vergoeding al dan niet btw verrekend moet worden, is dat niet gelukt. Op dit moment vindt er overleg plaats tussen de fiscalisten van het Afvalfonds Verpakkingen en VNG en wordt snel duidelijkheid verwacht.Zoals het er nu naar uitziet is de vergoeding btw-plichtig. Dit betekent voor de uitbetaling dat Nedvang via Wastetool een betaling klaarzet en de gemeente een factuur (inclusief BTW) indient. Dit is de gebruikelijke gang van zaken zoals bij de vergoeding voor de inzameling van PMD. Zodra hier meer duidelijkheid over is worden gemeenten geïnformeerd.

Relatie met andere vergoedingen
De prullenbakkenvergoeding staat los van de SUP-vergoeding en van de zwerfafvalvergoeding die gemeenten tot en met 2022 ontvingen. De SUP-vergoeding ontvangen gemeenten voor het opruimen van bepaalde productcategorieën zwerfafval. De hoogte van de SUP-vergoeding voor het jaar 2023 wordt 1 juni 2024 gepubliceerd en vóór 1 november 2024 aan gemeenten uitgekeerd. In het tweede kwartaal van dit jaar wordt een proefberekening gemaakt, zodat gemeenten een indicatie krijgen van wat zij zullen ontvangen.Als onderdeel van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2012-2022 ontvangen gemeenten jaarlijks 20 mln. voor de extra aanpak van zwerfafval. Deze vergoeding is eind vorig jaar gestopt. Over de besteding van de resterende gelden (niet alle beschikbare middelen zijn opgevraagd) zijn de VNG/NVRD en het Afvalfonds nog in overleg.