Het Gerechtshof Den Haag heeft op 24 november jl. in een arrest geconcludeerd dat het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw een wettelijke grondslag ontbeert. Staatssecretaris van Veldhoven is van mening dat chemievrij beheer de voorkeur verdient en wil de bestaande wettelijke grondslag zodanig aan passen dat het gebruiksverbod weer van kracht wordt. Deze aanpassing zal plaatsvinden door middel van een wetsvoorstel dat recent voor advies aan de Raad van State is gestuurd. Na het advies van de Raad van State wordt het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voorgelegd.

De staatssecretaris wil de uitvoeringspraktijk hiermee zo snel mogelijk duidelijkheid geven en zich in de komende  periode inspannen om in samenspraak met betrokken organisaties de onzekerheid voor de uitvoeringspraktijk weg te nemen. De NVRD heeft hierover inmiddels contact met het ministerie.

Medio Januari verschijnt het rapport Grip op onkruid. Het rapport gaat over de stand van zaken van onkruidbeheer in Nederland. Het onderzoek is begin dit jaar op initiatief van de NVRD uitgevoerd.