Daarnaast is in het ontwerpbesluit de mogelijkheid opgenomen dat statiegeld wordt ingevoerd voor kunststofflessen voor frisdrank en water met een inhoud van 3 liter of minder. Daarmee kan ook het bestaande statiegeldsysteem voor grote PET-flessen een wettelijke basis krijgen. Onder andere de NVRD had hier in haar inspraakreactie op aangedrongen omdat deze wettelijke grondslag tot dusver ontbrak. Flessen voor sappen en zuivel zijn uitgezonderd van de statiegeldbepalingen, maar niet van de bepaling dat ook hiervan 90% gescheiden moet worden ingezameld. Het bedrijfsleven kan er zelf voor kiezen om ook deze onder het statiegeldregime te brengen.

Blikjes blijven echter nog steeds geheel buiten beeld. Het risico is daardoor groot dat veel kunststof flesjes in de komende jaren worden vervangen door blikjes waarvoor geen inzamelverplichting geldt en ook geen statiegeld. Het is dan ook een gemiste kans dat in het besluit niet tevens de mogelijkheid is gecreëerd om statiegeld op blikjes te introduceren. De NVRD dringt erop aan dat zorgvuldig wordt gemonitord in welke mate deze verschuiving zich voordoet en wat hiervan de gevolgen zijn voor het zwerfafval en verwacht dat het Ministerie daar zo nodig alsnog op ingrijpt. Temeer daar de milieubeweging onlangs nog alarm sloeg over het feit dat blikjes niet alleen uit metaal bestaan, maar ook een plastic laagje bevatten, waardoor het zwerfafval van blik ook bijdraagt aan de verspreiding van plastic in het milieu.