Na het eerste commissiedebat over circulaire economie van de nieuwe Tweede Kamer, zijn er diverse moties ingediend. Deze moties kwamen op 19 maart in stemming. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste resultaten per thema.

Statiegeld en Verpact
Tijdens het debat was er al ruimschoots aandacht voor het geld dat op de plank blijft liggen bij Verpact (voorheen het Afvalfonds Verpakkingen). D66 diende hierover een motie in die de regering verzoekt Verpact jaarlijks te laten rapporteren over de besteding van niet geïnd statiegeld. Deze motie is aangenomen. De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft eveneens een motie ingediend die oproept tot een diepgaande evaluatie van de statiegeldregelgeving, gericht op juridische kwaliteit en handhaafbaarheid. Deze is eveneens aangenomen.

Reparatie en hergebruik
D66 diende eveneens een motie in die onderzoekt hoe Nederland reparatievouchers kan introducerenom reparatie te stimuleren. Het voorstel is geïnspireerd door Oostenrijk. Ook deze motie is aangenomen. Een motie van de ChristenUnie, gericht op het verlagen van het btw-tarief voor kringloopwinkels, werd helaas verworpen.

Afvalpreventie en recycling
Naar aanleiding van de landelijke Actielijst Afvalpreventie diende GroenLinks/PvdA een motie in om landelijke afvalpreventiedoelen te stellen. Helaas kon deze niet rekenen op een meerderheid in de kamer. Een andere motie om het gebruik van hoogwaardig recyclaat te bevorderen en een voorstel om te investeren in hergebruiksystemen binnen de UPV – vergelijkbaar met initiatieven in Frankrijk en België – werd wel aangenomen.

Lachgas
Er is ook een motie ingediend door D66, GroenLinks/PvdA en PvdD die oproept om te komen tot een uniforme landelijke inzamelregeling voor lachgascilinders en het verhalen van de resterende kosten op de producenten. De indieners van deze motie hebben besloten deze tot nadere orde aan te houden. Dat betekent dat er op een later moment over gestemd wordt.

Overige moties
De PvdD diende daarnaast nog een motie in waarin de regering verzocht werd om reclames voor schadelijke wegwerpproducten te beperken. Deze is helaas niet aangenomen.