De benodigde wijziging van de regelgeving wordt momenteel opgesteld en in 2019 aan de Kamer aangeboden. Het betreft een wijziging van het Besluit beheer verpakkingen en van de Regeling beheer verpakkingen. Mijn inspanning is erop gericht om deze regelgeving afgerond te hebben voordat de laatste meting op de naleving van de prestatieafspraken wordt uitgevoerd. Het wettelijk traject zal op hoofdlijnen de volgende stappen omvatten:

  • Najaar 2018: oplevering conceptregelgeving inclusief onderbouwing.
  • Begin 2019: uitvoeren van de wetgevingstoets op administratieve lasten, handhavings-, uitvoerings- en fraudebestendigheidstoets, en wetgevingstoets Justitie en Veiligheid.
  • Voorjaar 2019: start zienswijze derden, voorhang Eerste Kamer en Tweede Kamer.
  • Najaar 2019: advies Raad van State en EU-notificatieprocedure.
  • Eerste kwartaal 2020: ondertekening Besluit en plaatsing in Staatscourant en Staatsblad.

Indien in het najaar van 2020 blijkt dat het verpakkende bedrijfsleven de afgesproken prestaties betreffende vermindering van kleine plastic flesjes in het zwerfafval en recycling van kleine plastic flesjes niet heeft behaald, zal Van Veldhoven de regelgeving voor een statiegeldsysteem voor kleine plastic flesjes invoeren. Daarbij streeft zij ernaar de invoeringstermijn zo kort mogelijk te houden.

Zie voor meer informatie de site van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. bron:  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat