Zo vraagt de VVD aandacht voor het borgen van kennis en expertise over circulaire economie bij de verschillende overheden en hun bestuurslagen. D66 vroeg voornamelijk aandacht voor circulair textiel. Kiki Hagen heeft twee moties ingediend over circulair textiel. De eerste motie roept op om tegelijkertijd met het ingaan van de invoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid een tweejaarlijkse massabalans van textiel op te zetten met als nulmeting het jaar dat de UPV in gaat. De tweede motie roept op om te onderzoeken hoe via het aanscherpen nationale en Europese productregelgeving misleidende informatie op textiel en kledingproducten actief kan worden tegengegaan. Beide moties zijn aangenomen.

Bij GroenLinks lag de focus voornamelijk op statiegeld en de perverse prikkels zoals substitutie van drankverpakkingen en te weinig innamepunten die het huidige statiegeldsysteem met zich meebrengt. De motie die de staatssecretaris oproept om voor het einde van het jaar in kaart te brengen of er sprake is van ontwijkend gedrag/ substitutie en hier ook maatregelen op te nemen en het gesprek over aan te gaan met de desbetreffende bedrijven.

De motie die oproept om een innameplicht voor verkooppunten in te voeren voor statiegeld op plastic flesjes en blikjes en hierbij een mogelijke uitzondering te maken voor kleinere verkooppunten heeft geen meerderheid kunnen krijgen. Daarnaast heeft GroenLinks nog een motie ingediend om een belasting op polymeren uit te werken. Deze motie is ontraden door de staatssecretaris van Financiën.

Tot slot heeft de SGP, mede namens de Christen Unie een motie werd ingediend om de verlengende levensduur en reparatie van producten gestimuleerd moet worden. Deze motie is voorlopig aangehouden omdat de staatssecretaris aangeeft dat er al hele mooie initiatieven komen vanuit Europa en dat eerst wil afwachten.