De transitie richting een circulaire economie is een uitdaging, die grote kansen biedt voor nieuwe bedrijvigheid, nieuwe banen, innovatie en het exportpotentieel van onze koplopende bedrijven en kennisinstellingen. Verantwoord en efficiënt grondstoffengebruik draagt in belangrijke mate bij aan het voorkomen van milieuschade, het behalen van onze klimaatdoelstelling en in bredere zin de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, hier en elders in de wereld.

Het Grondstoffenakkoord is opgesteld in samenwerking met VNO-NCW, MKBNederland, FNV, VCP, IPO, UvW, VNG en Stichting Natuur & Milieu en op 24 januari 2017 ondertekend door 188 partijen. Het aantal ondertekenaars is inmiddels opgelopen tot meer dan 350 partijen vanuit de markt, overheden, financiers en kennisinstituten. Er is breed commitment om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Een belangrijke afspraak in het Grondstoffenakkoord is het gezamenlijk opstellen van transitieagenda’s voor de transitie naar een circulaire economie in vijf prioritaire sectoren en ketens: biomassa en voedsel, kunststoffen, bouw, maakindustrie en consumptiegoederen.

Het afgelopen half jaar is door vijf transitieteams hard aan deze transitieagenda´s gewerkt. Het resultaat van hun werk is op 15 januari aan de Kamer aangeboden.

Olaf Prinsen directeur van NVRD nam zitting in de transitieteam Consumptie Goederen: “Ik ben blij met het resultaat. We hebben in een korte periode echt iets neergezet waar we trots op mogen zijn. En belangrijker nog ik geloof dit in hoge mate gaat bijdragen aan het tot het tot stand komen van de Circulaire Economie. Daarvoor is het nu wel van groot belang om in actie te komen en gezamenlijk te werken aan deze agenda’s.”

In de volgende Gram en in deze nieuwsbrief verschijnt een column namens Olaf Prinsen waarin hij dieper ingaat op zijn rol in het transitieteam Consumenten Goederen.

o   Transitieagenda Kunststoffen

o   Transitieagenda Bouw

o   Transitieagenda Maakindustrie

o   Transitie Agenda Consumptie Goederen

o   Transitieagenda Biomassa en voedsel

 

Meer informatie over de transitieagenda’s en het vervolg klik hier