Steeds vaker wordt aan ons of onze leden gevraagd of ook kleine MKB-bedrijven en maatschappelijke organisaties ingezamelde stromen als AEEA, matrassen en batterijen die qua aard en hoeveelheid op huishoudelijk afval lijken, op de milieustraat mogen aanbieden. De acceptatie van deze stromen op de milieustraat levert echter een groot aantal juridische en praktische vragen en belemmeringen op.

Ledenpeiling
Daarom heeft de NVRD voor de zomer middels een peiling onderzocht hoe haar leden hiermee om (mogen) gaan. Zo is in de Regeling AEEA bijvoorbeeld de verplichting voor gemeenten opgenomen om een brengvoorziening te hebben waar niet-particuliere ontdoeners hun afgedankte apparaten, die qua aard en hoeveelheid gelijk is aan AEEA van inwoners, kosteloos kunnen inleveren. Twee derde van de respondenten geeft aan dit te weten maar slechts een derde van de respondenten geeft aan dit te kunnen en/of mogen doen. Bij uitvraag naar de belangrijkste redenen om geen bedrijfsmatig ingenomen afvalstromen zoals AEEA te accepteren, worden enerzijds juridische en fiscale bezwaren (zo geeft 50% aan dat de vergunning het domweg niet toelaat) en anderzijds praktische bezwaren Рzoals de uitvoerbaarheid van de toegangscontrole (30%) en controleerbaarheid (28%) Рals belangrijkste belemmeringen genoemd. In de toelichting worden daar ook de beschikbare capaciteit op de milieustraat en de zuivere financiering vanuit de afvalstoffenheffing aan toegevoegd.

Perspectief
Uit de ledenpeiling blijkt wel dat een deel van onze leden bereid is AEEA, batterijen en matrassen van kleine bedrijven te accepteren mits de bovengenoemde belemmeringen worden opgelost. Hierbij geeft 40% van de respondenten aan de inzameling op de milieustraat voor kleine bedrijven dan hetzelfde te willen uitvoeren als voor inwoners, 20% geeft aan mogelijk een andere inzamellocatie aan te willen wijzen en 5% geeft aan aangepaste openingstijden voor bedrijven als oplossing te zien.

De NVRD is inmiddels in gesprek met het Ministerie I&W over de hoe we juridische en praktische belemmeringen kunnen oplossen. De insteek is dat dit wel moet leiden tot een totaalvisie voor alle grondstofstromen en niet op productniveau voor AEEA, batterijen of matrassen apart. In deze gesprekken wordt niet alleen gefocust op de belemmeringen maar ook op de kansen die het biedt voor onder andere minder branden en meer gescheiden inzameling en dus de terugwinning van waardevolle grondstoffen.