Gemeenten dragen de zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en kunnen, om de kosten hiervan beheersbaar te houden, een afvalstoffenheffing instellen. De factsheet ‘Afvalstoffenheffing aan huishoudens gerelateerde woonvormen’ van de NVRD helpt gemeenten duidelijkheid te verschaffen over de vraag of, en zo ja, bij wie, afvalstoffenheffing kan worden geheven in enkele bijzondere gevallen.

Aangezien wet- en regelgeving constant aan verandering onderhevig is zorgen wij wanneer nodig voor een update van deze factsheet. Er zijn geen baanbrekende uitspraken van hogere rechters geweest die impact hebben op de uitgangspunten in de factsheet. Wel is er een verwijzing toegevoegd naar een uitspraak over wonen in (woon)zorgcomplexen én is er rechtspraak toegevoegd waarin wordt benadrukt dat als een eigenaar van een vakantiewoning geen gebruik maakt van de gemeentelijke afvalinzameling, dit onverlet laat dat hij/zij wel belastingplichtig is als de gemeente aan de inzamelplicht voldoet.

Klik hier voor de meest actuele versie van de factsheet ‘Afvalstoffenheffing aan huishoudens gerelateerde woonvormen’.