In 2022 heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) een brief gestuurd naar het bestuur van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) met de mededeling dat de p90-norm niet langer de stand der techniek vertegenwoordigt op het gebied van de inzameling van huishoudelijk afval. Zij ziet vanaf dat moment de Leidraad Fysieke Belasting als de stand der techniek en zal dan ook aan de hand daarvan- of maatregelen van gelijkwaardig of hoger niveau - handhaven.

Dit leverde veel vragen op bij onze achterban: de leidraad was niet voor iedereen goed te interpreteren en het werken met de bijbehorende calculator bleek niet overal even goed toepasbaar. We stelden een projectteam samen dat onderzocht wat nodig is om de leidraad te actualiseren. Onderdeel daarvan is de mogelijke ontwikkeling van een werkbare rekentool voor de leden. Onder leiding van dit projectteam heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de meest voorkomende modaliteiten en eisen waaraan een vernieuwde leidraad moet voldoen, waarna een offerte bij onderzoeksbureau VHP is uitgevraagd.

Huidige situatie
Bij het actualiseren van de leidraad is het voor ons van belang dat we dit proces gezamenlijk met de Vereniging Afvalbedrijven (VA) doorlopen en onze beiden achterbannen hierin meenemen. Het blijkt moeilijk om breed gedragen steun vanuit onze beide achterbannen voor dit verdere proces te verkrijgen. Het kostenplaatje voor het vernieuwen van de leidraad is fors. Bij het ontwikkelen van de leidraad in 2016 was het mogelijk om gebruik te maken van een aanzienlijke subsidie van het ministerie van SZW. Deze subsidie is er nu niet, waardoor herijking van de leidraad en de ontwikkeling van een rekentool een behoorlijke kostenpost wordt.

De verwachting is bovendien dat geen grote aanpassingen nodig zijn ten opzichte van de huidige leidraad. Organisaties moeten, ook na vernieuwing, alsnog zelf aan de slag om de leidraad aan te laten sluiten op de eigen organisatie.

Wanneer we de financiĆ«le investering afzetten tegen de opbrengst – een herijkte leidraad en een handzame rekentool – dan staat dat niet in verhouding met elkaar. Het traject levert te weinig op ten opzichte van de huidige situatie. Er is bij het projectteam gerede twijfel over het nut en de noodzaak van een nieuw onderzoek. Daardoor wegen de in-kind en in-cash inspanningen, die zowel de bureaus van NVRD en VA als de achterbannen moeten leveren, voor het onderzoek niet op tegen het resultaat. Om deze reden is het advies gegeven het onderzoek naar de actualisatie van de leidraad te staken. Dit advies heeft ons bestuur vervolgens bekrachtigd.

Hoe nu verder?
Het is goed te realiseren dat de Leidraad Fysieke Belasting een solide basis is. De Arbeidsinspectie ziet deze als de stand der techniek. Naast deze basis is het van belang als organisatie aanvullende maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat het onderwerp fysieke belasting goed is geborgd in de RI&E. Het volgen van de leidraad alleen is niet voldoende, er moet altijd nog zelf aanvullend (maat)werk verricht worden.

De wens bestaat nog steeds om de leidraad onderdeel te laten uitmaken van de Arbocatalogus Afvalbranche. Hoe dit vervolg eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. Bovendien biedt dit geen garantie van opname in de Arbocatalogus en zal het een proces van de langere adem zijn. Je kunt meer lezen over het proces en de implementatie van de leidraad in de eigen organisatie in dit document.

Om het werken met de leidraad mogelijk te vergemakkelijken, richten we een werkgroep op om de mogelijkheden hiertoe samen te verkennen. Heb je de behoefde om het werken met de calculator te vergemakkelijken en zou je willen deelnemen aan deze werkgroep? Neem dan vooral contact op met Janneke Bolijn via bolijn@nvrd.nl.