Per 1 juli 2023 is de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel officieel van kracht geworden. Dit betekent dat producenten al bijna een jaar zowel organisatorisch als financieel verantwoordelijk zijn voor de gehele levenscyclus en afvalfase van hun textielproducten. Als onderdeel van de UPV textiel zijn er ambitieuze doelstellingen vastgesteld die producenten vanaf 2025 moeten behalen. Omdat die doelen concreet pas per volgend jaar gelden, is er in de praktijk nog geen sprake van een geheel nieuwe situatie.

We streven ernaar om samen met onze leden, die verantwoordelijk zijn voor het gemeentelijk huishoudelijk afvalbeheer in heel Nederland, bij te dragen aan een circulaire textielketen. Gezien de bestaande inzamelingsinfrastructuur die onze leden beheren en alle ervaring in relatie tot inzameling en soms ook verwerking, zijn we een belangrijke gesprekspartner voor de producenten bij het behalen van de aan hen gestelde wettelijke eisen. Producenten kunnen ervoor kiezen uitvoering van de wettelijke eisen te beleggen bij een producentenorganisatie (PRO).

Op dit moment zijn er drie organisaties die zich (al dan niet formeel) hebben aangemeld om als PRO op te treden. De meest bekende is de Stichting UPV Textiel, opgezet vanuit Modint en InRetail. Wij voeren met de Expertgroep Textiel en namens onze leden sinds een jaar gesprekken met die Stichting, en hebben ook contact met de andere potentiële PRO’s (Landbell en Collectief Circulair Textiel). Het is voor ons vooral van belang dat er een goede ketensamenwerking komt gericht op een echt circulaire textielketen. Of het Rijk dit vorm wil geven met meerdere partijen of dat er wordt gekozen voor een Algemeen Verbindend Verklaring voor een van deze partijen, is niet aan ons.

Daarnaast voeren we gesprekken met Rijkswaterstaat en het ministerie van I&W. In dit hele proces werken wij nauw samen met de VNG op dit dossier. Ook met de Branchevereniging Kringloop Nederland en de Vereniging Herwinning Textiel werken we constructief samen.