In de praktijk zullen nagenoeg alle gemeenten de verordening hierop moeten aanpassen omdat zowel de nascheiding van PMD uit restafval, als de gecombineerde inzameling van PMD in één fractie, niet worden beschouwd als ‘gescheiden inzameling’.

In de vernieuwde modelverordening is ook voorzien in regelgeving voor de invoering van een ja/ja sticker tegen ongewenst reclamedrukwerk. De verplichting om regels te stellen over het afgeven, bewaren en inzamelen van dode gezelschapsdieren is eveneens verwerkt in de update. De actualisatie is inhoudelijk begeleid door een klankbordgroep met leden van VNG en NVRD.

De geactualiseerde verordening is te vinden op: https://vng.nl/brieven/actualisatie-vng-model-afvalstoffenverordening