Demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Vivianne Heijnen, heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het Circulair Materialen Plan (CMP). Het CMP is de opvolger van het LAP3. Ook is met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024, de tweede tranche van de tweede wijziging van LAP3 van kracht geworden.

Het CMP is de opvolger van het Landelijk Afvalbeheer Plan 3 (LAP3). Het Ministerie van I&W wil met het CMP meer sturen op hoogwaardige verwerking, verbreding naar de voorkant van de keten en de juridische basis goed verankeren. We zetten hieronder de ontwikkelingen uiteen.

Hoogwaardige verwerking door het versneld ophogen van de minimumstandaard
De minimumstandaard is de ondergrens voor de verwerking van een specifieke afvalstroom. Bijvoorbeeld: wanneer recycling de minimumstandaard is, mag er niet worden verbrand of gestort. Wanneer er nieuwe technieken ontwikkeld worden voor recycling, is er aan de start meestal te weinig capaciteit om 100% recycling te garanderen. De minimumstandaard kan dan niet verhoogd worden. Het CMP werkt aan het versneld ophogen van de minimumstandaard wanneer er een nieuwe verwerkingsmethode beschikbaar is. Ook onderzoekt het CMP of een vollastverklaring kan worden toegepast. Wanneer een recycler niet genoeg capaciteit heeft voor aanvullend afval, kan de mogelijkheid ontstaan om een ontheffing te verlenen voor laagwaardigere verwerking. Dit zorgt voor een gegarandeerd aanbod voor innovatieve bedrijven die hoogwaardige recyclingtechnieken ontwikkelen.

Handreiking preventie
Om te voorkomen dat een materiaal of product in de afvalfase terecht komt, wordt onder andere uitgewerkt welke mogelijkheden er zijn om grondstoffenverbruik en afvalpreventie mee te nemen bij vergunningverlening en toezicht en handhaving.

Juridische basis CMP
Momenteel mag een bevoegd gezag, in bijzondere gevallen en met voldoende motivering, afwijken van het CMP. Dit brengt flexibiliteit. In het CMP wetsvoorstel moet het bevoegd gezag de minister van I&W informeren wanneer het wil afwijken van het CMP. De conclusie is, na een uitgebreide juridische analyse naar de ontbrekende schakels in de juridische doorwerking, dat dit momenteel goed geborgd is.

Planning
De planning voor het CMP is als volgt:

  • Inspraak voor het CMP start in het najaar van 2024.
  • Parallel hieraan wordt de MER samen met het ontwerp CMP aangeboden aan de Commissie m.e.r..
  • Mogelijke inwerktreding van het CMP eind 2025.

Wat verandert er in de tweede tranche van LAP3?
In het LAP3 staat het Nederlandse Afvalbeleid beschreven. Het bestaat uit een algemeen beleidskader en sectorplannen waarin het beleid voor 85 verschillende afvalstromen is vastgelegd.

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht en daarom wordt de tweede tranche van de tweede wijziging van LAP3 ingevoerd.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De regels voor het scheiden van bedrijfsafval geldt nu voor alle bedrijven, organisaties en instellingen.
  • Diverse sectorplannen zijn aangepast met de juiste begrippen en wetgeving.
  • Het beleid voor ‘Vergunningverlening voor afvalbeheer in relatie tot zwerfafval’ is in werking getreden.