Afgedankt textiel. Het is misschien niet de grootste afvalstroom waarmee gemeenten en haar publieke bedrijven te maken hebben. Maar wel een stroom waarvan de milieudruk enorm groot is. De impact van de textielindustrie is zelfs zo groot, dat hij die van de internationale lucht- en zeevaart wat betreft CO₂-uitstoot overtreft. Om die impact te verkleinen, heeft de Rijksoverheid begin 2020 het Beleidsprogramma circulair textiel opgesteld. Daarin werd een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel aangekondigd.

Inmiddels is het Besluit Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid Textiel (Besluit UPV) opgesteld. Het Besluit UPV bevat ambitieuze doelstellingen op het gebied van hergebruik en recycling voor de jaren 2025 tot en met 2030. In 2025 moet 50% van de in de handel gebrachte textielproducten worden voorbereid voor hergebruik of worden gerecycled. In 2030 zal dat percentage groeien naar 75%. De doelstelling op het gebied van hergebruik is verder aangescherpt door specifiek hergebruik in Nederland voor te schrijven. Bij de recyclingdoelstelling moet een gedeelte vezel-tot-vezel recycling plaatsvinden. Die is erop gericht dat textielvezels opnieuw worden toegepast voor het oorspronkelijke doel. Brancheorganisaties Modint en INretail staan vanuit producentenzijde aan de lat om de UPV verder vorm te geven. Zij hebben in dat kader Stichting Producentenorganisatie UPV Textiel opgericht.In het Besluit UPV is bepaald dat de UPV voor textiel op 1 januari 2023 in werking treedt. Dat lijkt al snel, maar aangezien producenten de doelstellingen uit de UPV pas in 2025 moeten behalen, kunnen de jaren 2023 en 2024 als ingroei-jaren worden beschouwd. Jaren die de NVRD wil gebruiken om te zorgen voor een goede aansluiting van de huidige inzamelstructuur op de uitvoeringspraktijk van de UPV. Want op het gebied van de uitvoering bestaan nog veel vraagtekens. In 2023 wordt het vizier vooral gericht op de uitvoering. Peter Koppert, innovation and sustainability manager bij Modint, geeft aan dat producenten de huidige inzamelstructuur voor huishoudelijk textiel graag willen behouden. “Het is een efficiënt systeem dat binnen Europa één van de hoogste resultaten boekt met ca. 45% gescheiden inzameling en ca. 35% hergebruik en recycling. We gaan graag in overleg met gemeenten om vanuit het huidige systeem naar een kwalitatief en kwantitatief betere inzameling te werken, aansluitend op de hergebruik- en recycledoelstellingen uit de UPV.” Dat overleg moet leiden tot een Raamovereenkomst Textiel.Expertgroep textiel Er gebeurt veel op het gebied van textiel en daarom is binnen de NVRD de expertgroep textiel al enige jaren actief. De expertgroep bestaat uit een afvaardiging van Twente Milieu, HVC, Metropoolregio Amsterdam, gemeente Rotterdam, AVU, Omrin, Midwaste en Rd4. Ook VNG schuift regelmatig aan. De expertgroep gaat proactief te werk. Er is namelijk veel behoefte aan duidelijkheid over de rol die gemeenten en hun publieke bedrijven gaan vervullen bij de UPV-textiel.Meer weten? Wil je meer weten over de UPV voor textiel of die voor andere grondstofstromen? Lees dan de november-special van de GRAM met daarin alles over Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid.