Afvalscheiding is geen doel op zich, maar een middel om zo zuiver mogelijke grondstoffen te verkrijgen die op een zo hoogwaardige manier kunnen worden gerecycled. Daarom is het belangrijk om naast de ingezamelde hoeveelheden grondstoffen ook te kijken naar hoe deze worden be- en verwerkt.

In de benchmark zijn voor vijf grondstoffen en fijn restafval de ketens inzichtelijk gemaakt en circulaire indicatoren (R-percentages) berekend. Voor het in kaart brengen van grondstofketens is rendementsdata benodigd van de sorteerders en verwerkers. Omdat rendementsdata van verwerkers door opbulking in regionale overslagstations veelal niet meer zijn te herleiden naar individuele gemeenten, zijn deze data op installatieniveau opgevraagd door de deelnemende gemeenten en verwerkt in de benchmark.

Dat levert de volgende figuren op. Voor gft kan de weergegeven grondstofketen als volgt worden geïnterpreteerd: van de 148 kg aan gft die bij huishoudens vrijkomt (=100%) wordt uiteindelijk 26% verwerkt tot compost, 2% verwerkt tot biobrandstoffen, 32% tot (condens)water, en belandt 40% van het bij huishoudens vrijkomende gft in de verbrandingsoven.

GFT van inzameling naar verwerking

Van al het verpakkingsglas dat vrijkomt (gemiddeld 26 kg per inwoner) wordt uiteindelijk 77% afgeleverd bij de glasindustrie, vindt 3% (keramiek, steen, porselein, metalen) een bestemming elders, is 1% vocht en belandt 19% in de verbrandingsoven.

Glas van inzameling naar verwerking

De resultaten zijn hier ongewogen (iedere gemeente weegt even zwaar in het weergegeven gemiddelde) en benchmarkbreed (over alle hoogbouwklassen) weergegeven, met de kanttekening dat met name de inzamelrespons behoorlijk kan verschillen per hoogbouwklasse. De grondstofketens voor papier, textiel en pmd staan opgenomen in het analyserapport.

In het licht van de Europese doelstellingen legt het VANG-programma huishoudelijk afval steeds meer de focus op de recyclingdoelstelling in plaats van de kg-restafvaldoelstelling. Voor 2025 zal 55% van het huishoudelijk afvalaanbod gerecycled moeten zijn. Voor 2030 is de doelstelling 60% en in 2035 65%. Vanaf volgend benchmarkjaar zal het recyclepercentage een prominentere plek innemen.