Vanaf 1 januari 2023 geldt een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel. Het Besluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel treedt dan in werking. Dit besluit regelt dat producenten van kleding en huishoudtextiel verantwoordelijk zijn voor de recycling en voorbereiding voor hergebruik van textielproducten.

Het Besluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel is onderdeel van de uitvoering van het Beleidsprogramma circulair textiel 2020-2025. Hierin staat beschreven dat de Rijksoverheid wil toewerken naar een volledig circulaire textielketen per 2050, zodat de milieu-impact van textiel wordt verminderd. Om dit te realiseren worden producenten in het Besluit verantwoordelijk gemaakt voor het behalen van de volgende doelstellingen vastgesteld in 2025:

  • 50% van de in de handel gebrachte textielproducten wordt voorbereid voor hergebruik of gerecycled (75% in 2030).
  • Daarvan is ten minste tweevijfde deel (dus 20% van de in de handel gebrachte textielproducten) voorbereid voor hergebruik, het overige drievijfde deel mag worden behaald met recycling of voorbereiding voor hergebruik (per 2030 eenderde deel voorbereiding voor hergebruik en tweederde deel recycling of voorbereiding voor hergebruik)
  • 10% van de in de handel gebrachte textielproducten is bestemd voor hergebruik in Nederland (15% per 2030).
  • Van het gerecyclede deel wordt 25% vezel-tot-vezel gerecycled (33% per 2030).

Deze doelstellingen worden in de periode van 2025 tot 2030 steeds verder aangescherpt. Daarnaast zijn producenten verantwoordelijk voor het informeren van de consument, jaarlijkse verslaglegging en een passend innamesysteem inclusief de financiering hiervan. Wat betreft het passend innamesysteem en de financiering hiervan, bestaat nog veel onduidelijkheid. Onder andere over de rol die gemeenten hierin gaan vervullen. De expertgroep textiel van de NVRD werkt aan een visie daarop en zoekt hierover afstemming met partijen als BKN en VHT. Ook staat overleg met de producenten van textiel, INretail en Modint, op de rol. De NVRD maakt onderdeel uit van het netwerkoverleg textiel. Dat overleg is naar aanleiding van het Beleidsprogramma circulair textiel 2020 – 2025 in het leven geroepen, staat onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en verbindt ketenpartijen uit de textielketen met elkaar. Naar aanleiding van het Commissiedebat Circulaire Economie van 11 mei 2022 heeft de staatssecretaris INretail en Modint opgeroepen de ketenpartijen uit het netwerkoverleg textiel te betrekken bij het maken van een uitvoeringsprogramma voor de UPV textiel. De NVRD vindt dat van groot belang en heeft aangegeven graag mee te werken aan het uitvoeringsprogramma.