Het VANG-relatiebeheer in 2020 wordt ingestoken op het gerichter en intensiever ondersteunen van gemeenten bij het vertalen van ambities in passend nieuw beleid en het vervolgens daadwerkelijk implementeren van dit beleid. Hiertoe wordt het relatiebeheer ingericht op het aanbieden van een aantal concrete afgebakende trajecten of diensten die worden afgestemd op de fase waarin de gemeente zich bevindt (ambitiefase, oriëntatiefase, beleidsfase of implementatiefase). Uitgangspunt hierbij is dat gemeenten vanuit het VANG-programma intensiever dan in voorgaande jaren en situatie-specifiek worden begeleid in het zetten van stappen. Afhankelijk van de vraag en de context wordt op basis van een intakegesprek met de gemeente een ‘maatwerk’ traject vormgegeven. In dit maatwerktraject kunnen zowel de VANG-adviseurs, experts van RWS en NVRD, andere gemeenten als adviesbureaus (VANG-support) worden ingezet. Bij de ondersteuning wordt gebruik gemaakt van de beschikbare VANG-tools zoals bijvoorbeeld het doorreken van scenario’s. Ook in de overige activiteiten zal het accent in 2020 verschuiven van het ontwikkelen van kennis naar het toepassen en implementeren van kennis en naar het blijven motiveren van burgers

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar voor VANG-HHA. De ambities van 100 kg restafval per inwoner per jaar en minimaal 75% afvalscheiding zijn geformuleerd voor dit jaar. In haar brief aan de Tweede Kamer van 9 oktober 2019 geeft de minister aan dat de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner is gedaald en dat de verwachting is dat deze verder zal dalen. Een aantal gemeenten heeft de 100 kg/inwoner reeds gehaald. Het gemiddelde voor heel Nederland halen van deze ambitie in 2020 lijkt echter buiten bereik. De minister heeft aangegeven te kijken naar een haalbaar tijdspad richting de 100 kg.

Weten wat VANG-HHA in 2020 concreet voor u kan betekenen? Mail of bel voor een oriënterend gesprek met de VANG-adviseurs Koos van Dael vandael@nvrd.nl (0651396369) of Samuel Stollman stollman@nvrd.nl  (0651845724)