Eind 2019 is in de Zeeuwse gemeente Sluis een nieuw grondstoffenplan vastgesteld. Dit plan bevat het beleid tot en met 2023. Dit moet leiden tot een aanzienlijke structurele vermindering van de hoeveelheid huishoudelijk restafval en een verbetering van de gescheiden inzameling van diverse afvalstromen. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling gekozen voor het scenario van een lagere inzamelfrequentie voor restafval, een hogere inzamelfrequentie voor PD-afval en een huis-aan-huis inzameling van OPK met containers. Het andere uitgewerkte scenario in het plan was tariefdifferentiatie. Hier is dus niet voor gekozen in Sluis.

De gemeente Sluis heeft ondersteuning gevraagd bij VANG om mee te denken over de communicatieparagraaf van het grondstoffenplan. Na een intakegesprek waarin de stand van zaken en de vragen van de gemeente zijn besproken, is gekozen voor ondersteuning door een bureau. Sluis heeft behoefte aan een sparringpartner bij het ontwikkelen van afvalcommunicatie en gedragsverandering. Deze behoefte is uitgewerkt in een vraag en vervolgens uitgezet bij een drietal bureaus die de betreffende expertise hebben (én die een raamovereenkomst met NVRD hebben mbt deze dienst).

Naast de inzet van een bureau kan (één van) de VANG-adviseurs ook ondersteuning bieden, al dan niet bijgestaan door specialisten vanuit NVRD/RWS.

Wilt u hier meer over weten, neem contact op met Koos van Dael (vandael@nvrd.nl, 06 5139 6369) of Samuel Stollman (stollman@nvrd.nl, 06 5184 5724) en kijk op:https://www.vang-hha.nl/nieuws-achtergronden/2020/vang-relatiebeheer-ondersteuning-2020/