Woensdag 28 januari jl. vond de kick-off bijeenkomst voor het verbetertraject van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) plaats. Het is een belangrijke stap richting een nieuwe UPV die beter en meer bijdraagt aan een circulaire economie. Samen met een flink aantal andere stakeholders waren wij aanwezig bij deze bijeenkomst.

Het verbetertraject wordt georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en is mede ingegeven door de aangenomen moties van Agnes Mulder (CDA) en Kiki Hagen (D66).

Belang van het traject
Het verbetertraject van UPV is voor ons van groot belang. Het benadrukt dat het publieke belang een formele vertegenwoordiging nodig heeft in het systeem. In de huidige opzet van UPV is het nastreven van maatschappelijke en circulaire doelen niet altijd gegarandeerd.

Kern en werkpakketten
Tijdens de bijeenkomst werden we door IenW meegenomen in de aanpak. Er zijn drie inhoudelijke werkpakketten geïntroduceerd:

  1. Rolverdeling producenten en gemeenten. Dit pakket streeft naar duidelijkere juridische kaders en afspraken tussen gemeenten en producenten, waarbij ook het Rijk zijn verantwoordelijkheden neemt. Ook standaardisering van de inzameling speelt hierin een rol.
  2. Bevorderen van circulariteit. Door middel van tariefdifferentiatie en bewustwordingscampagnes wordt getracht de circulariteit te versterken en de afvalberg te verminderen.
  3. Vereisten voor producentenorganisaties. Dit onderdeel richt zich op het verhogen van transparantie en het onderzoeken van de balans in marktmacht.

Naast de inhoudelijke werkpakketen zijn er ook nog twee werkpakketten met een wat meer procesmatige focus:

  1. UPV Systematiek. Evaluatie van de huidige AVV’s en de effectiviteit daarvan, met een neiging naar het verkennen van alternatieven.
  2. Uitvoering en Handhaving. Het verduidelijken van controlemomenten en het verbeteren van monitoring en handhaving om tussentijdse bijsturing mogelijk te maken.

Proces en planning
De komende twee jaar zullen in het teken staan van onderzoek en voorbereiding, gevolgd door een implementatiefase van 2026 tot 2028. Regelmatige stakeholderbijeenkomsten en open communicatiekanalen zullen het proces begeleiden.

Wij blijven nauw betrokken bij dit traject en informeren onze leden over de voortgang en ontwikkelingen.