1 juni jl. vond het 2-minutendebat Circulaire economie plaats. Tijdens zo'n debat hebben Kamerleden de mogelijkheid om moties in te dienen die de regering verzoeken om bepaalde beleidskeuzes te maken of aan de slag te gaan met bepaalde onderwerpen. Voor de fijnproevers: een 2-minutendebat duurt natuurlijk geen 2 minuten, maar wordt zo genoemd omdat alle deelnemende politieke partijen 2 minuten spreektijd hebben om hun moties e.d. in te brengen. Voor de NVRD en haar leden kwamen ook een aantal relevante onderwerpen aan de orde.

Allereerst de UPV. De afgelopen tijd is het hier veelvuldig over gegaan in de Kamer. Ook mede naar aanleiding van een rapport van de UU over de taken, rollen en verantwoordelijkheden van gemeenten in relatie tot producenten. Dit rapport is in opdracht van de NVRD uitgevoerd. Ook heeft Wendy de Wild namens de NVRD deelgenomen aan een rondetafelgesprek over dit onderwerp. Tijdens het 2-minutendebat heeft Kiki Hagen namens D66 en Stieneke van der Graaf namens CU een motie ingediend die de regering verzoekt in 2022 de volgende punten in de UPV te verwerken:

  • een stimulans om producten te ontwerpen conform de R-ladder;
  • een stimulans om de kwaliteit van producten te verhogen;
  • checks-and-balances zodat alle schakels van de grondstoffenketen gelijkwaardig invloed hebben op de inrichting van de keten.

Helaas is deze motie ontraden door de staatssecretaris. Wel zegt ze tijdens het debat toe dat ze gaat kijken hoe gemeenten beter ondersteund kunnen worden door het Rijk bij het maken van afspraken over een UPV. Dat de motie is ontraden wil nog niet direct zeggen dat de motie niet aangenomen zal worden. Mocht een meerderheid vóór deze motie stemmen, dan moet de staatssecretaris het alsnog uitvoeren. Voor de NVRD is deze motie erg belangrijk omdat deze een veel gelijkwaardiger speelveld creëert tussen gemeenten en producenten. We hopen dus van harte dat er een meerderheid voor zal stemmen. Een tweede motie die is ingediend over dit onderwerp is afkomstig van de CU, samen met D66 en CDA. De motie verzoekt de regering om in de uit UPV’s voortvloeiende regelingen en AMVB’s ook doelen op te nemen die hoger op de r-ladder staan, zoals het makkelijker en aantrekkelijker maken van reparatie door goed productontwerp en het faciliteren van een goede reparatie-infrastructuur. Ook deze motie wordt ontraden door de staatssecretaris. Als reden hiervoor geeft ze aan dat dit via Europese regelgeving dient te geschieden en dat dit niet kan via een UPV.

Textiel Vanaf 2023 komt er een UPV op textiel, waar wij als NVRD de ontwikkelingen nauwgezet volgen. D66 heeft samen met PvdD en GroenLinks een motie ingediend die oproept in een versterkte samenwerking met andere spelers in de keten, zoals tweedehandswinkels en gemeenten, juridisch te borgen. Daarnaast verzoekt deze motie om een afvalverminderingsdoelstelling op te nemen en steviger in te zetten op tariefdifferentiatie gericht op hogere r-strategieën. Helaas is deze motie ook ontraden. De reden hiervoor laat zich al raden. De staatssecretaris is namelijk van mening dat zij geen regierol dient te pakken als Rijk en de verantwoordelijkheid volledig bij de producent moet blijven liggen. Ook GroenLinks en de PvdD hebben samen een motie ingediend op dit onderwerp. Deze motie verzoekt de regering om te komen tot een overkoepelende recyclingdoelstelling in de UPV en om in 2025 al te besluiten of er niet wordt uitgebreid naar alle categorieën textiel. Ook deze motie is helaas ontraden vanwege vergelijkbare redenen als de motie Hagen c.s.

Overige relevante moties De PvdD heeft samen met GroenLinks, D66, PvdA, CDA en SP een motie ingediend die de regering verzoekt om onnodige grote hoeveelheden verzendmaterialen zoals kartonnen dozen terug te dringen en in te zetten op herbruikbare verzendmaterialen. Deze motie heeft ‘oordeel Kamer’ als advies gekregen. Dat betekent in het Haagse jargon in feite dat de staatssecretaris de motie positief adviseert. GroenLinks heeft daarnaast een eerder aangehouden motie over een innameplicht voor statiegeld op blik opnieuw ingediend. Deze motie heeft de staatssecretaris ontraden. De partij voor de Dieren vroeg bovendien nog aandacht voor de grote luier afvalberg en verzocht de regering via een motie om een subsidieregeling op te zetten voor wasbare luiers. Deze motie werd helaas ook ontraden door de staatsecretaris. De VVD heeft een motie ingediend die de regering verzoekt om te onderzoeken welke regelgeving op het vlak van voedselveiligheid belemmerend werkt voor het hergebruik van grondstoffen en deze weg te nemen. Het advies van de staatssecretaris over deze motie is ‘oordeel kamer’, wat zoveel betekent dat deze waarschijnlijk wordt aangenomen.