De vragenlijst is, na correctie op dubbeltellingen, ingevuld door 168 gemeenten en geeft een goed beeld van wat gemeenten anders willen in de huidige afspraken over met name kunststoffen in de Raamovereenkomst. De VNG zal de uitkomst goed kunnen benutten bij de verdere gesprekken over de Raamovereenkomst. Het bevestigt en ondersteunt bovendien de door de NVRD opgestelde 10 uitgangspunten voor de publieke inzet bij de evaluatie die al eerder gecommuniceerd zijn. De vijf belangrijkste die volgens de respondenten minimaal geregeld moeten worden zijn:

  • Eenduidige communicatie naar consument (97%);
  • Inzameling P(M)D moet mogelijk blijven (97%);
  • Volledige vergoeding voor alle ingezamelde verpakkingen (94%);
  • Keuzevrijheid wat en hoe er ingezameld/verwerkt wordt (88%);
  • Niet-recyclebare verpakkingen worden vergoed (86%).

Belangrijk punt in de peiling is de invulling van de in de Raamovereenkomst vastgelegde ketenregie. Ook hier zijn door de respondenten belangrijke wensen meegegeven waarbij een zorgvuldige uitwerking van verschillende modellen door gemeenten gevraagd wordt, waarbij vooraf alle randvoorwaarden duidelijk zijn en waarbij het uitgangspunt is dat alle gemeenten voor dezelfde dienstverlening dezelfde voorwaarden krijgen.