In de berekening van het voorschot zijn de inzamelkosten gelijk gehouden en vindt conform ketenovereenkomst een correctie plaats voor het aandeel niet-verpakkingen en stoorstromen (vervuiling). Deze correctie is hoger dan afgelopen jaar, aangezien uit de voorlopige resultaten van het KSO blijkt dat het PMD meer stoorstromen bevat dan de afgesproken systeemmarge van 15%. Dit resulteert in een lager voorschot dan de inzamelvergoeding van 2021.De definitieve inzamelvergoeding wordt bepaald op basis van de uitkomsten van het kosten- en samenstellingsonderzoek (KSO) over 2021. Een eventuele correctie kan achteraf plaatsvinden met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar. Bij deze correctie wordt de methodiek gevolgd zoals vastgelegd in de Ketenovereenkomst, waarbij het bedrag van €218,- per ton als ondergrens wordt aangehouden voor het gehele kalenderjaar 2022. Kosten- en samenstellingsonderzoek (KSO)Het KSO wordt uitgevoerd in opdracht van de werkgroep vergoedingen van Platform Ketenoptimalisatie. De hoogte van de inzamelvergoedingen van het bron- en nascheidingsmodel worden bepaald door de uitkomsten van het KSO. Het KSO bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Kostenonderzoek: Bij circa 90 gemeenten wordt op detailniveau onderzocht wat de kosten zijn voor de inzameling. Op basis hiervan worden de gemiddelde kosten voor inzameling bepaald. Hierin wordt onderscheid gemaakt in de inzamelkosten voor PMD (voor bronscheidingsgemeenten) en de inzamelkosten voor restafval (voor nascheidingsgemeenten).
  • Samenstellingsonderzoek: Bij bronscheidingsgemeenten wordt door middel van een groot aantal samenstellingsanalyses bepaald wat het percentage niet-verpakkingen en vervuiling (stoorstoffen) in het PMD is. Voor nascheidingsgemeenten wordt bepaald wat het aandeel PMD-verpakkingen in het restafval is.

Het gemiddelde percentage vervuiling in het PMD uit dit onderzoek wordt gebruikt als correctiefactor op de gemiddelde inzamelkosten. De inzamelvergoeding geldt immers voor verpakkingen en niet voor niet-verpakkingen of vervuiling. Het aandeel verpakkingen in het restafval wordt gebruikt om specifiek voor dit gedeelte een inzamelvergoeding t.b.v. nascheiding vast te stellen. Daarnaast wordt het onderzoek gebruikt om meer inzicht te krijgen in de prestaties van de verschillende inzamelsystemen. Naar verwachting wordt het KSO in de loop van dit jaar afgerond. Aandacht voor kwaliteit ingezameld PMDWanneer een gemeente kiest voor brongescheiden inzameling van PMD is zij verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ingezamelde materiaal. In de Ketenovereenkomst is als uitgangspunt vastgelegd dat brongescheiden PMD voor 85% uit PMD bestaat en voor 15% uit stoorstoffen. Het streven is, zoals vastgelegd in de Ketenovereenkomst, om het aandeel stoorstoffen verder naar beneden te brengen.Uit het KSO blijkt dat er gemiddeld te veel stoorstoffen in het PMD zitten. Veel voorkomende stoorstoffen zijn: restafval, volle verpakkingen, grote stukken folie, textiel en papier / karton. Te veel stoorstoffen zorgen voor problemen bij de verwerking van het ingezamelde PMD (machines die vastlopen of defect raken) en dat het PMD minder geschikt is voor recycling. Aandacht voor verbetering van de kwaliteit van het ingezamelde materiaal is dan ook van belang. Onder andere zijn we dit jaar gestart met het uitvoeren van het optimalisatieplan PMD waarbij wordt ingezet op vermindering van het aandeel stoorstoffen en verbetering van de kwaliteit van het ingezamelde materiaal.Regionaal zijn er grote verschillen in wijze van inzameling, type afvalbeleid en organisatie van de inzamellogistiek, daarom gaat het PKO uit van maatwerk. Per regio wordt bepaald of maatregelen noodzakelijk zijn en op welke manier deze maatregelen worden uitgewerkt. Samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen is vereist om te komen tot de optimalisatie van het ingezamelde PMD. Nedvang en RKN nemen hierin het voortouw en benaderen de regio’s waar een optimalisatieslag gewenst is. Als u voornemens bent te werken aan verbetering van het PMD dan kunt u hiervoor de accountmanagers van Nedvang of RKN benaderen.