Na lang wachten is op 19 maart 2024 de Wel/Niet-lijst voor PMD gepubliceerd. Deze landelijke lijst is bedoeld om inwoners te helpen bij het goed scheiden van PMD. De lijst heeft geen invloed op goed- en afkeur bij de op- en overslag.

Net als eerder voor GFT-afval en Oud Papier en Karton (OPK) is ervoor gekozen om zowel een korte als uitgebreide lijst op te stellen. Op de korte lijst staan vooral de producten die de meeste vervuiling in het PMD veroorzaken (zoals OPK, restafval en textiel) of die het meest verstorend werken (zoals volle verpakkingen, medisch- en chemisch afval) en waar extra aandacht voor wordt gevraagd. De langere lijst geeft voor meer producten uitsluitsel of ze wel of geen PMD zijn. Voor gemeenten die gebruikmaken van de term PBD is een aangepaste lijst beschikbaar.

Geldig in 2024
Gemeenten dringen al lange tijd aan op een uniforme Wel/Niet-lijst zodat zij hun inwoners goed kunnen informeren en daarmee de kwaliteit van het PMD kunnen verbeteren. Daarom is deze lijst conform de huidige afspraken nu gepubliceerd. De verwachting is dat door nieuwe afspraken over stoorstromen, nieuwe verpakkingen en technologische ontwikkelingen in de sortering en verwerking de lijst nog aan verandering onderhevig zal zijn. Hierbij is voor de NVRD duidelijkheid voor inwoners enerzijds en meer circulariteit en recycling anderzijds het uitgangspunt. Dit kan leiden tot een aangepaste Wel/Niet-lijst in 2025.

Hulpmiddel in communicatie
De Wel/Niet-lijst is een gezamenlijk initiatief van partijen in het Platform Ketenoptimalisatie (VNG en Verpact) en Milieu Centraal, VANG-HHA, HVC, Omrin en de NVRD. Belangrijk hierbij is te vermelden dat de lijst alleen is bedoeld voor duidelijke communicatie naar inwoners en nadrukkelijk niet voor de goed- en afkeur van PMD bij op- en overslag. Hiervoor is het beoordelingsprotocol PMD opgesteld.

Zowel de korte als de uitgebreide lijst en andere communicatie-tools zijn te vinden op de website van Recycleklaar. De lijst is ook op te maken in de eigen huisstijl.