Recent hebben VNG, ondersteund door de NVRD, en Afvalfonds Verpakkingen in het PKO (Platform Ketenoptimalisatie) besloten het totaal resterende budget uit de Zwerfafvalvergoeding van ruim €11 miljoen samen te voegen en eenmalig alsnog beschikbaar te stellen voor de vergoeding van extra inzet ter preventie en aanpak van zwerfafval in de periode 2023 - 2024. De maximale vergoeding per inwoner bedraagt € 1,14.

De gemeente kan om aanspraak te maken op dit budget via WasteTool een (jaar)plan indienen. De periode waarin dit mogelijk is loopt van 1 oktober 2023 tot en met 30 november 2023. De aangevraagde activiteiten dienen plaats te vinden/hebben gevonden in de periode 1 januari 2023 t/m 31 december 2024. Activiteiten uitgevoerd voor 1 januari 2023 of na 31 december 2024 komen niet voor vergoeding in aanmerking. (Jaar)plannen die na 30 november 2023 worden ingediend, worden niet in behandeling genomen en komen dus ook niet voor vergoeding in aanmerking. Het is niet mogelijk om enkel achteraf een verantwoording in te dienen. Binnen 8 weken verneemt de gemeente of het ingediende (jaar)plan toereikend is en goedgekeurd kan worden. Meer informatie over het proces is hier te vinden.

Wanneer de ingediende en goedgekeurde (jaar)plannen het totale resterende budget van ruim € 11 miljoen overschrijden, wordt de maximale vergoeding per inwoner naar rato verlaagd. Gemeenten worden in dat geval uiteraard geïnformeerd over de nieuwe, maximale vergoeding per inwoner.

Anders dan voorgaande jaren is het dit keer geen vereiste om monitoringsgegevens aan te leveren via zwerfafval.incijfers.nl. Het invullen van de vragenlijst ‘beleid en beheer’ van Nederland Schoon blijft van toepassing.

De handleiding voor het indienen van het (jaar)plan voor de periode 2023 en 2024 is terug te vinden onder “downloads” in het account van de gemeente in WasteTool en op de websites van Nedvang, VNG, NVRD en Nederland Schoon.