Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen Reinigingsbranche

Om de transitie naar emissievrij inzamelen te versnellen heeft RWS initiatief genomen om in samenwerking met Infrastructuur en Waterstaat en de relevante ketenpartners het Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen op te stellen. Het convenant heeft als doel de ‘kip-ei’ situatie rondom de beschikbaarheid van emissievrije voertuigen en tankmogelijkheden (waterstof vulpunten en elektrische laadpunten) te doorbreken.

Symposium-Emissievrij-goederenvervoer-stationsgebied-Utrecht

Het convenant bestaat uit een aantal doelstellingen, waarvan de belangrijkste: de nieuw aan te schaffen reinigingsvoertuigen waarvoor ondertekende partijen direct verantwoordelijk zijn, zijn volledig emissievrij per 1 januari 2030. Met betrekking tot de doelstellingen sluiten Infrastructuur en Waterstaat, Gemeenten en Publieke Partijen binnen één jaar na ondertekening van het Convenant een Bestuursakkoord waarin de doelen, afspraken en procedures over de onderlinge samenwerking voor de periode na 2020 worden vastgelegd. Naar verwachting zullen 21 maart aanstaande de eerste organisaties het convenant ondertekenen.

Op Europees niveau heeft de Europese Raad een voorlopig akkoord bereikt over nieuw aan te schaffen afvalinzamelvoertuigen door overheidsinstanties. Volgens dit voorlopig akkoord moeten in 2030 tussen de 7 en 15 procent van de aan te schaffen afvalinzamelvoertuigen emissievrij zijn.

Neem voor meer informatie over het convenant contact op met Max Narinx (narinx@nvrd.nl)