Duurzame Inzetbaarheid

Zorgen dat mensen in onze sector met plezier naar het werk gaan, dat ze op de werkvloer veilig kunnen werken en op verjaardagen vol trots over hun vak vertellen; dat is hoe de NVRD het thema Goed Werkgeverschap invult. 

De afval- en reinigingsbranche brengt hierin zijn eigen unieke uitdagingen met zich mee.

Zo staat de sector Afvalbeheer nog altijd in de top drie meest risicovolle sectoren. Een hoge notering waar de NVRD graag afstand van wil doen. Door in te zetten op veiligheid willen we ervoor zorgen dat het aantal ongevallen in onze sector afneemt. Dit doen we door het bewustzijn rondom veiligheid te vergroten, ongevallen in kaart te brengen en maatregelen actueel te houden.

We willen niet alleen de veiligheid in de branche vergroten. Ook de trots en waardering schroeven we graag een paar tandjes op. De sector en haar medewerkers spelen een cruciale rol in de maatschappij. Nederland mag zich duidelijker realiseren welke bijdrage onze leden en hun mensen dagelijks leveren aan een duurzaam en schoon Nederland. NVRD agendeert deze positieve bijdrage in media, richting bestuurders & beslissers en ook middels publiciteit rondom de jaarlijkse Week van de AfvalHelden. 

Voor de leden van de NVRD geldt bovendien dat zij een bovenmatige maatschappelijke betrokkenheid voelen bij mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De NVRD ontwikkelt visie, formats en challenges over de rol van de branche bij het betrekken van mensen die in het huidige arbeidsproces moeilijk aan het werk komen. 

Om deze doelen te berieken werkt de NVRD samen met onder andere het O&O Fonds GEO, de Vereniging Afvalbedrijven en de WENB.

Op 31 juni 2019 loopt het project Route2020 af. Naast ervaring in verschillende pilots, heeft het project ook twee websites opgeleverd:

Op https://pakjekansen.nu/ vind je voor jou en je medewerkers producten over bewustwording en ontwikkeling. Zo kunnen jouw medewerkers filmpjes bekijken van collega’s die de stap tot verdere ontwikkeling al hebben gezet. Ook is er voor hen de mogelijkheid een aantal inspirerende zelftesten te doen.
Onder het tabblad Leidinggevenden en HR-medewerkers is alles te vinden om met medewerkers aan de slag te gaan. Denk aan gesprekskaarten, maar ook een mogelijkheid een Loopbaanscan aan te vragen en een tool om gepersonaliseerde posters te maken.

Kenniswebsite Kansinzicht.nl is vanaf september 2019 te bezoeken. Deze site geeft alle informatie weer die de NVRD en het O&O fonds GEO de afgelopen jaren hebben verzameld tijdens het Sectorplan AMBOR en Route2020.

Naar aanleiding van dit project en de vele ontwikkelingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en veiligheid, zal de NVRD in de zomer van 2019 inventariseren welke behoefte in de branche leeft binnen deze thema’s.

Op 12 september 2019 krijgen deze bevindingen een plek tijdens de themabijeenkomst ‘Goed Werkgeverschap: fluitend naar je werk!’.

Er gaan in 2020 twee belangrijke veranderingen plaatsvinden voor werkgevers:

1. Sociale partners, werkgevers en werknemers, worden vanaf 2020 samen verantwoordelijk voor het stelsel van ’regie-WW’ (het voorkomen en oplossen van werkloosheid).

2. Deze regie gaat plaatsvinden in de 35 arbeidsmarktregio’s van Nederland. De arbeidsmarkt is regionaal – in de regio zal werkloosheid dan ook voorkomen en bestreden moeten worden.

Het is een enorme uitdaging, waar de NVRD graag bij helpt. Samen met het O&O fonds bieden wij plek voor tien pilotregio’s, waarin leidinggevenden en werknemers samen door de ontwikkelingen in de sector lopen. Dit doen we gedurende drie workshops. Zo creëren we bewustzijn op alle niveaus in de organisatie.

Daarnaast is er de mogelijkheid om met ons na te denken over eventuele samenwerkingspartners in de regio. Misschien heeft u wel medewerkers met competenties die ook in de zorg of in het groenonderhoud goed terecht kunnen. Wij begeleiden bij het maken van samenwerkingsafspraken en bieden inzicht in mogelijke loopbaanpaden voor werknemers.

Als sluitstuk voor deelname aan de pilot- of samenwerkingsregio’s faciliteren O&O Fonds en NVRD het opleiden van huidige of toekomstige medewerkers. Voor circa 450 medewerkers in onze sector die naar een ander beroep binnen of buiten de sector willen doorstromen komt cofinanciering voor opleidingen beschikbaar.

10 mei 2015 trad het Sectorplan AMBOR voor onze sector in werking. Met succes! Er sloten zich 53 organisaties aan bij het Sectorplan. Bijna 3000 medewerkers hebben via aanvullende scholing hun kennis en vaardigheden bijgeschaafd. Bijna 200 medewerkers hebben een opleiding tot coach gevolgd. En 1200 medewerkers behaalden een mbo-diploma. Dit succes is opgevolgd door het gezamenlijke project Route2020. Dit project draaide, anders dan Sectorplan AMBOR, grotendeels om bewustwording van de medewerker. Zij zijn zelf immers ook aan zet om in ontwikkeling te blijven. Hiervoor lanceerden we communicatiecampagne Pak je Kansen!

Samenwerking in de regio was de tweede pijler van Route2020. We zijn op zoek gegaan naar nieuwe manieren om in regio’s samen te werken. Zo zijn in omgeving Nijmegen een tiental organisaties met elkaar in gesprek gekomen, om van elkaar te leren en bij elkaar aansluiting te vinden. Afsluitend organiseerden NVRD en O&O fonds GEO de Nationale Vakdag, waar medewerkers de hele dag met persoonlijke ontwikkeling aan de slag gingen.

Daarnaast neemt de NVRD deel aan en/of is initiatiefnemer van:

    1. De Stichting Arbocatalogus:
    2. Inhoudelijke Werkgroep Inzameling
    3. Inhoudelijke Werkgroep BOR
    4. Overkoepelende werkgroep
    5. Bestuur StAA

2)       de informele KAM-club

3)       Een referentiegroep van HR-professionals (WENB)

4)       het opstellen van kwaliteitseisen voor opleidingen

5)       De Opleidingscommissie van het O&O fonds

6)       De ongevallenenquête van de VA (vanaf 2019)