Op deze webpagina vindt u de veelgestelde vragen op juridisch gebied binnen de afval- en reinigingsbranche.

Weigeren mini-container

Mogen inwoners een door de gemeente aangeboden minicontainer voor huishoudelijk afval weigeren?

Het afnemen van een minicontainer of ander inzamelmiddel is niet verplicht. Afhankelijk van de wijze waarop de afvalaanbieding in een gemeente in de afvalstoffenverordening is geregeld, kan het afnemen van minicontainers in de praktijk wel op een (praktische) ‘verplichting’ neerkomen.

Toelichting:

De model Afvalstoffenverordening bevat artikelen die vastleggen op welke wijze afzonderlijke stromen moeten worden ingezameld en met welke inzamelmiddelen dat moet gebeuren (bijvoorbeeld huishoudelijk restafval in de ondergrondse container en papier in de minicontainer). Op grond van de model afvalstoffenverordening is het verboden om benoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen anders dan afzonderlijk alsmede anders dan door de gemeente is vastgelegd aan te bieden. Wordt de model afvalstoffenverordening door een gemeente gevolgd, dan zijn inwoners van de desbetreffende gemeente dus verplicht de afzonderlijke stromen in de daarvoor aangewezen inzamelmiddelen- en/of voorzieningen aan te bieden. Worden bijvoorbeeld enkel minicontainers als inzamelmiddel voor de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen aangewezen, dan bestaat daarmee een verplichting om de minicontainer van de gemeente te gebruiken. Als een inwoner dergelijke afvalstoffen wil aanbieden, dan bestaat dus in praktische zin een verplichting om de minicontainer ook af te nemen. Enkel op die wijze kunnen inwoners immers gebruik maken van de service van de gemeente om de afvalstoffen die door middel van een minicontainer dienen te worden ingezameld bijvoorbeeld elke week of eens per twee weken aan huis te laten ophalen.

Kiest een inwoner ervoor de minicontainer niet te accepteren, dan doet dat niet af aan de verplichting van de inwoner om de afvalstromen waarvan in de afvalstoffenverordening van de gemeente is bepaald dat deze gescheiden worden ingezameld ook gescheiden aan te bieden. Dat betekent dat, als de milieustraat ook als inzamelvoorziening is aangewezen, de inwoner deze stromen zelf naar de milieustraat moet brengen. Of, indien aangewezen, naar een collectief (ondergronds) inzamelsysteem. Daarbij geldt de beperking dat veel inzamelsystemen enkel geopend kunnen worden door middel van afvalpassen gekoppeld aan de adressen van een bepaalde wijk binnen de gemeente. Valt de bewoner die de minicontainer weigert buiten een dergelijke wijk, dan kan geen gebruik worden gemaakt van het inzamelsysteem en staat dus enkel de optie van de milieustraat open. Voor GFT geldt nog de optie om thuis te composteren. Indien de stromen apart naar de milieustraat of naar een inzamelsysteem worden gebracht dan wel worden gecomposteerd, is het afnemen van een minicontainer niet nodig.

Indien de minicontainer door de inwoner wordt geweigerd, worden de gescheiden afvalstromen niet huis aan huis bij de inwoner opgehaald. De inwoner moet in principe wel gewoon afvalstoffenheffing betalen, ook voor het legen van de minicontainers (tenzij sprake is van bijvoorbeeld Diftar).